2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ คณะศึกษาศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 ผศ. [ซ้ำ]จีราวิชช์ เผือกพันธ์ - -
2 นาย [ยกเลิก]สิทธิพล อาจอินทร์ - -
3 อ. ชาญ จิตภิลัย - -
4 อ. มนู ยังพัธนา - -
5 อ. ถวิล ศรีบุตร - -
6 อ. ธนทร ชุติธนธีระกุล - -
7 นาง ยุพา คำภูมี - -
8 รศ. รจนา ยศธสาร - -
9 อ. รจนา ด่านชาญชัย - -
10 นาง วิไล ตันมิตร - -
11 รศ. วิไล พิพัฒน์มงคลพร - -
12 อ. ศุภร จารุจรณ - -
13 อ. เกษร รามัญวงษ์ - -
14 อ. โสภา ชุณหรัชพันธุ์ - -
15 อ. กอบพร อินทรตั้ง - -
16 อ. จรรยา ศรีสำราญ - -
17 รศ.ดร. จริยา ภักตราจันทร์ - -
18 อ. ชูจิต ยวงสะอาด - -
19 อ. ณรงค์ วรรณจักร์ - -
20 อ. ณิชชา สอนสุข - -
21 อ. ธนิดา วัชรินทร์กร - -
22 นาย ธัญญะ บุปผเวส - -
23 อ. นุจรี สุขเกษม - -
24 อ. ปราณี จันทร์หอม - -
25 อ. ปริยา เวชสุนทร - -
26 อ. ปรีชา บุญณะโชติ - -
27 นาง ปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล - -
28 นาง พรรณี ศรีกลชาญ - -
29 อ. ภนิดา ภู่โตนนา - -
30 อ. ยุพิณ ไชยวรรณ - -
31 อ. รัตนา อัตนวงศ์ - -
32 อ. วนิดา บุษบงค์ - -
33 นาย วรเทพ ฉิมทิม - -
34 อ. วัฒนา สืบปรุ - -
35 อ. วิชิต เผือกนอก - -
36 นาง สมปอง เพียนอก - -
37 อ. สายชล จิตภิลัย - -
38 อ. สิปป์ สุขสำราญ - -
39 อ. เทวิน อินทรศิลา - -
40 อ.ดร. เมตตา มาเวียง - -
41 อ. เมตตา ศิลาพันธุ์ - -
42 อ. ไพทูล นารคร - -
43 อ. ขนิษฐา หาญณรงค์ - -
44 ผศ. จิตตรี จิตต์ปรัชญา - -
45 อ. ชัชวาล สงวนตระกูล - -
46 อ. ชุติมา วงษ์พระลับ - -
47 ผศ. ทับทิม สุริยสุภาพงศ์ - -
48 นางสาว นิภาพร จันทวงษ์ - -
49 อ. นุชนาฎ เนสุสินธุ์ - -
50 ผศ. ประกอบ กระแสโสม - -
51 ผศ. ประทัย ขาวขำ - -
52 ผศ. พรพิมล ชูสอน - -
53 ผศ. พิสูตร บรรดาศักดิ์ไพศาล - -
54 ผศ. พีระพล ยศธสาร - -
55 ผศ. มัทธนี ตุลยาทร - -
56 อ. รัชชฎา แก้ววิไล - -
57 อ. วิรัชช แผ้วสกุล - -
58 อ. สมบัติ พลอยศรีทอง - -
59 อ. สราวุธ จิตบุญมี - -
60 ผศ. สุมิตร ถิ่นปัญจา - -
61 ผศ. อดุลย์ คชภักดี - -
62 ผศ. อดุลย์ จันละคร - -
63 อ. อนันต์ คลองคล้อย - -
64 อ. อรวรรณ ยังพัธนา - -
65 - อะรุณี แสงสุวรรณ - -
66 อ. อัญชลี ชัยรัชตกุล - -
67 นาย อานนท์ แย้มตรี - -
68 ผศ. อาภรณ์ คริษฐากุล - -
69 อ. อุดมพร สุพรรณวงศ์ - -
70 รศ. อุรวดี รุจิเกียรติกำจร - -
71 อ. กิตติม์ บุญชูวิทย์ - -
72 อ. กุลจิรา รักษนคร - -
73 ผศ. จิราวุธ พลมณี - -
74 นาง นภาพรรณ เอี่ยมสำอางค์ - -
75 อ. บานเย็น ศริ - -
76 อ. ประภาพร จันทะบุรม - -
77 อ. ประภาพร อุดมเสียง - -
78 อ. ประยุทธ ไชยคำ - -
79 อ. พงษ์เทพ ตรีเดช - -
80 นาง ละเอียด จงกลนี - -
81 อ. วิโรจน์ ทำนอง - -
82 อ. วีรวรรณ พลวัฒน์ - -
83 อ. วไลวุฒิ กิ่งหลักเมือง - -
84 อ. ศรีสุดา ศิริภาษณ์ - -
85 อ. สวาทจิต ยอดกลาง - -
86 อ. สายหยุด ขันขวา - -
87 รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ อาจารย์ประจำ -
88 นางสาว สุกัญญา สุตะพันธ์ - -
89 อ. สุทธิพร ชาตาธิคุณ - -
90 อ. สุนันทา ลี้ประกอบบุญ - -
91 ผศ. สุวินัย ชุมนุม - -
92 ผศ. อนุพงษ์ ชุติธาดา - -
93 อ. อัชรีพร มณีวงษ์ - -
94 นาง อิสรีย์ อิสรเสณีย์ - -
95 อ. เกษสุดา ฮิราอิ - -
96 อ. เพ็ญศรี แสงอรุณ - -
97 อ. ขวัญอ้อม กิ่งหลักเมือง - -
98 อ. จิราภรณ์ ทัพซ้าย - -
99 ผศ. จิราภรณ์ วุฒิพันธุ์ - -
100 ผศ. ชัยรัตน์ สิทธิโชค - -
101 ผศ. ทองเพลิน ธำรงวุฒิ - -
102 ผศ. ประธานพร แจ่มเจริญทรัพย์ - -
103 อ.ดร. ปิลันธนา ศุภดล - -
104 ผศ. พรรณทิวา รุจิพร - -
105 ผศ.ดร. พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม อาจารย์ประจำ -
106 รศ.ดร. วิลาวรรณ รัตนเศรษฐากุล - -
107 อ. สังเวียน จรเกษ - -
108 อ.ดร. สังเวียน ปินะกาลัง อาจารย์ประจำ -
109 อ. สันติชัย ศรีโพธิ์ - -
110 ผศ. สัมฤทธิ์ สุพรรณฝ่าย - -
111 อ. สุธรรมมา ตินตะรสาละ ณ ราชสีมา - -
112 อ. อภิวัฒน์ กัณวเศรษฐ - -
113 นาง อุราวรรณ โนนศรี - -
114 อ. กรรณิการ์ วัฒนปฤดา - -
115 อ.ดร. จิรดาวรรณ หันตุลา อาจารย์ประจำ -
116 อ. ฉัตรกานต์ พิทอง - -
117 อ. ชัยสิทธิ์ สนสุนัน - -
118 อ. ดารารัตน์ สุพรรณฝ่าย - -
119 อ. ทัศนีวรรณ หนองเหล็ก - -
120 อ. นันทนิตย์ บุตรปาละ - -
121 อ. นันทรัตน์ ไตรรัตน์ - -
122 อ. พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล - -
123 อ. พงษ์รัตน์ จรสัมฤทธิ์ - -
124 อ. ยุพารัตน์ คำใสสุข - -
125 อ. ศิริบูรณ์ ชายผา - -
126 อ. ศุภลักษณ์ กฤษณานนท์ - -
127 นาย อุดมรัตน์ ดีเอง - -
128 อ. อุ่นเรือน เจนจิต - -
129 นาง จันทร์จิรา สายแสง - -
130 อ. จุฬาลักษณ์ ปิยะพงศ์ธนโชค - -
131 นาย พงษ์ศักดิ์ ยวงสะอาด - -
132 อ. อังคณาวรรณ ธรรมา - -
133 อ. เครือวัลย์ สุขเจริญ - -
134 ผศ. เครือวัลย์ ธรรมเสาวภาคย์ - -
135 อ. สุทธิลักษณ์ แสวงสุทธิ์ - -
136 ผศ. เกียรติกีรติ มาเวียง - -
137 ผศ. เกียรติศักดิ์ เผือกพันธ์ - -
138 อ.ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ อาจารย์ประจำ พื้นฐานการศึกษา
139 รศ.ดร. นรีวรรณ พรหมชุม - พื้นฐานการศึกษา
140 รศ.ดร. ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข อาจารย์ประจำ พื้นฐานการศึกษา
141 ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ อาจารย์ประจำ พื้นฐานการศึกษา
142 อ. สกาวเดือน ซาธรรม - พื้นฐานการศึกษา
143 นาย อุดม ไชยวรรณ - เทคโนโลยีทางการศึกษา
144 รศ.ดร. วชิระ อินทร์อุดม - เทคโนโลยีทางการศึกษา
145 นาย วรกิต วัดเข้าหลาม - เทคโนโลยีทางการศึกษา
146 รศ. องอาจ ศิลาน้อย อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีทางการศึกษา
147 รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีทางการศึกษา
148 ผศ. ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีทางการศึกษา
149 นาย นพดล มีไชยโย อาจารย์ประจำ จิตวิทยาการศึกษา
150 รศ.ดร. นิตย์ บุหงามงคล - จิตวิทยาการศึกษา
151 รศ.ดร. นีออน พิณประดิษฐ์ - จิตวิทยาการศึกษา
152 รศ.ดร. กาญจนา ไชยพันธุ์ - จิตวิทยาการศึกษา
153 รศ.ดร. ฉันทนา กล่อมจิต อาจารย์ประจำ จิตวิทยาการศึกษา
154 ผศ.ดร. ปนัดดา ญวนกระโทก อาจารย์ประจำ จิตวิทยาการศึกษา
155 รศ. มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ - จิตวิทยาการศึกษา
156 ผศ. เพ็ญศิริ สิมารักษ์ - จิตวิทยาการศึกษา
157 อ. วิลาวัลย์ จตุรธำรง - จิตวิทยาการศึกษา
158 รศ.ดร. มงคล ดอนขวา อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
159 รศ. วิมล สำราญวานิช อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
160 อ.ดร. หล้า ภวภูตานนท์ อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
161 รศ.ดร. สันติ วิจักขณาลัญฉ์ อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
162 ผศ.ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
163 รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
164 ผศ. ชนะชัย สืบปรุ อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
165 ผศ. ปสาสน์ กงตาล - การมัธยมศึกษา
166 ผศ. สำเริง เวชสุนทร - การมัธยมศึกษา
167 นาง สุระษา ตันสวัสดิ์ อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
168 รศ. เยาวภา ประคองศิลป์ - การมัธยมศึกษา
169 ผศ.ดร. โชคชัย ยืนยง อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
170 รศ.ดร. กิ่งฟ้า สินธุวงษ์ - การมัธยมศึกษา
171 รศ.ดร. ทัศนีย์ บุญเติม - การมัธยมศึกษา
172 ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
173 รศ.ดร. คงศักดิ์ ธาตุทอง อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
174 อ.ดร. ชาญณรงค์ เฮียงราช - การมัธยมศึกษา
175 รศ.ดร. อุบลพงษ์ วัฒนเสรี - การมัธยมศึกษา
176 ชาญณรงค์ (ห้ามใช้จะลบออก) เฮียงราช (ห้ามใช้จะลบออก) - การมัธยมศึกษา
177 อ.ดร. ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง - การมัธยมศึกษา
178 ผศ.ดร. วรรณจรีย์ มังสิงห์ อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
179 รศ. เอื้อจิตร พัฒนจักร อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
180 นาย เจียมศักดิ์ ตรีศิริรัตน์ อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
181 ผศ.ดร. บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ อาจารย์ประจำ การประถมศึกษา
182 ผศ.ดร. ธชา รุญเจริญ อาจารย์ประจำ พลศึกษา
183 ผศ.ดร. วายุ กาญจนศร - พลศึกษา
184 รศ.ดร. ดำรัส ดาราศักดิ์ - พลศึกษา
185 อ. ธนากร ศรีชาพันธุ์ อาจารย์ประจำ พลศึกษา
186 ผศ. ลิขิต อมาตยคง อาจารย์ประจำ พลศึกษา
187 นาย สิทธี วนิชาชีวะ - พลศึกษา
188 นาย โฆสิต แจ้งสกุล อาจารย์ประจำ พลศึกษา
189 นาง กาญจนา ดาราศักดิ์ อาจารย์ประจำ พลศึกษา
190 ผศ.ดร. ชาญเวช ธรรมเสาวภาคย์ - พลศึกษา
191 ผศ.ดร. ทวีชัย บุญเติม อาจารย์ประจำ พลศึกษา
192 อ. พลัฏฐ์ ทิพย์ศรีราช - พลศึกษา
193 ผศ. ศุภชัย แสวงสุทธิ์ - พลศึกษา
194 ผศ.ดร. นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำ พลศึกษา
195 ผศ.ดร. พัชรี จันทร์เพ็ง อาจารย์ประจำ ประเมินผลและวิจัยการศึกษา
196 นางสาว เรณู คุปตัษเฐียร - บริหารการศึกษา
197 รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ อาจารย์ประจำ บริหารการศึกษา
198 ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ อาจารย์ประจำ บริหารการศึกษา
199 อ.ดร. ประยุทธ ชูสอน อาจารย์ประจำ บริหารการศึกษา
200 ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร อาจารย์ประจำ -
201 ผศ. สมชัย โกมล - -
202 รศ.ดร. สุวรี ฤกษ์จารี อาจารย์ประจำ -
203 อ. ดวงมณี ยะอัมพันธุ์ อาจารย์ประจำ -
204 อ. พวงทอง พูลเรือง - -
205 ผศ. อารีย์ พาวัฒนา - -
206 อ. ปาริชาต วชิรัดดานุภาพ - -
207 นาง พิมพ์ใจ ภิบาลสุข - -
208 ผศ. พงศ์ธนัช แซ่จู - -
209 ผศ.ดร. ร่มเกล้า อาจเดช อาจารย์ประจำ -
210 อ. ศรีรัตน์ เสลา - -
211 อ. สมเกียรติ เจริญสุข - -
212 อ. อารี จังสถิตย์กุล - โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
213 นาย ชาญชัย จินดานุรักษ์ - โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
214 ผศ. เทียนชัย ภาณุสิทธิกร - โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
215 อ. วัชราภรณ์ บัวนิล - โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
216 ผศ. เพชรรัตน์ จงนิมิตรสถาพร - โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
217 นาย ปรีชา เครือวรรณ - การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
218 อ.ดร. สมพงษ์ พันธุรัตน์ อาจารย์ประจำ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
219 นางสาว ประภาพร ศรีตระกูล - การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
220 รศ.ดร. งามนิตย์ ธาตุทอง - การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
221 รศ.ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ - การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
222 อ.ดร. นฏกร ประมายันต์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
223 ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
224 ผศ.ดร. มณฑา ชุ่มสุคนธ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
225 อ.ดร. นิตยา ทวีชีพ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
226 อ.ดร. สมควร สีชมภู - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
227 อ.ดร. อนุชา โสมาบุตร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
228 อ.ดร. โรจพล บูรณรักษ์ อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
229 - ชาลิสา โพธิ์นิ่มแดง - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
230 - ศุภโชค สอนศิลพงศ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
231 ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
232 - บุญรัตน์ มัณทะลา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
233 อ.ดร. ปาริชาติ แสนนา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
234 - ศิรีวรรณ ร่มเย็น วูลเทอร์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
235 อ.ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
236 อ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
237 ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
238 อ.ดร. รมย์วรินทร์ กำลังเลิศ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
239 อ. ดวง สัจจโภชน์ - - ยังไม่กำหนด -
240 ผศ.ดร. ทวี สระน้ำคำ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
241 ผศ. เขม เคนโคก - - ยังไม่กำหนด -
242 นาง ยาใจ พงษ์บริบูรณ์ - - ยังไม่กำหนด -
243 นาง สนใจ ไชยบุญเรือง - - ยังไม่กำหนด -
244 อ.ดร. อาคม อึ่งพวง - - ยังไม่กำหนด -
245 ผศ. จรรยา บุญมีประเสริฐ - - ยังไม่กำหนด -
246 รศ. จุมพล ราชวิจิตร - - ยังไม่กำหนด -
247 นางสาว นิตยา เปลื้องนุช - - ยังไม่กำหนด -
248 นาย ปรีชา กลิ่นรัตน์ - - ยังไม่กำหนด -
249 นาย ระจิต ตรีพุทธรัตน์ - - ยังไม่กำหนด -
250 ผศ.ดร. รัชนี จรุงศิรวัฒน์ - - ยังไม่กำหนด -
251 รศ. ลัดดา ศิลาน้อย อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
252 ผศ. ลัดดา เชียงนางาม - - ยังไม่กำหนด -
253 ผศ.ดร. สถาพร ขันโต อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
254 รศ. สมปัต ตัญตรัยรัตน์ - - ยังไม่กำหนด -
255 อ. สำรวน ชินจันทึก - - ยังไม่กำหนด -
256 อ. สุดใจ ศรีจามร - - ยังไม่กำหนด -
257 นาย สุนทร ไทยนอก - - ยังไม่กำหนด -
258 รศ. อรพิน พจนานนท์ - - ยังไม่กำหนด -
259 ผศ.ดร. อิศรา ก้านจักร อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
260 นาย ครรชิต ตัญตรัยรัตน์ - - ยังไม่กำหนด -
261 ผศ.ดร. จารุณี ซามาตย์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
262 รศ. ฉันทนา อุดมสิน - - ยังไม่กำหนด -
263 ผศ.ดร. ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
264 รศ. นิลมณี พิทักษ์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
265 ผศ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
266 นาง บำเพ็ญ วงศ์ศรีแก้ว - - ยังไม่กำหนด -
267 นาย ประยูร อาษานาม - - ยังไม่กำหนด -
268 ผศ. ปัทมพร ทนันชัยบุตร - - ยังไม่กำหนด -
269 นาง พวงทอง อ่อนจำรัส - - ยังไม่กำหนด -
270 ผศ. ภัสสรา อินทรกำแหง - - ยังไม่กำหนด -
271 ผศ. รัชเนศ ธนทวีวรกุล - - ยังไม่กำหนด -
272 รศ. วริศรา ศรีสวัสดิ์ - - ยังไม่กำหนด -
273 รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
274 ผศ.ดร. ศราวุธ จักรเป็ง อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
275 อ. สมหวัง นิลพันธ์ - - ยังไม่กำหนด -
276 นาย สำเร็จ ยุรชัย - - ยังไม่กำหนด -
277 อ. สุเนตร ศรีบุญเลิศ - - ยังไม่กำหนด -
278 อ. อรวรรณ สุทธาวรัตน์ - - ยังไม่กำหนด -
279 อ.ดร. อริยพร คุโรดะ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
280 รศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
281 รศ.ดร. อัญชลี สารรัตนะ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
282 ผศ.ดร. อิศเรศ พิพัฒน์มงคลพร - - ยังไม่กำหนด -
283 รศ.ดร. เพ็ญณี แนรอท อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
284 ผศ. เลี้ยง ชาตาธิคุณ - - ยังไม่กำหนด -
285 อ. คนึงนิจ พันธุรัตน์ - - ยังไม่กำหนด -
286 รศ. ฉวีวรรณ นาระคล - - ยังไม่กำหนด -
287 อ. บัณฑิตา ศักดิ์อุดม - - ยังไม่กำหนด -
288 อ. ปิยะนุช สังคมกำแหง - - ยังไม่กำหนด -
289 ผศ. วรรณิภา ศุกรียพงศ์ - - ยังไม่กำหนด -
290 อ. วันเพ็ญ ปรีชาธนสิทธิ์ - - ยังไม่กำหนด -
291 นาย วิเชียร ชิวพิมาย - - ยังไม่กำหนด -
292 นาย วิโรจน์ สารรัตนะ - - ยังไม่กำหนด -
293 รศ.ดร. สุลัดดา ลอยฟ้า - - ยังไม่กำหนด -
294 รศ. อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
295 ผศ. อรุณศรี อึ้งประเสริฐ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
296 รศ. ประพันธ์ สุริหาร - - ยังไม่กำหนด -
297 ผศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
298 ผศ. ศุภลัคน์ จารุรัตน์จามร - - ยังไม่กำหนด -
299 ผศ. สุภาภรณ์ ประสานพานิช - - ยังไม่กำหนด -
300 นางสาว สุภาสินี สุภธีระ - - ยังไม่กำหนด -
301 ผศ.ดร. สุมนชาติ เจริญครบุรี อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
302 ผศ. จีราวิชช์ เผือกพันธ์ - - ยังไม่กำหนด -
303 อ. ชูเกียรติ ลอองแก้ว - - ยังไม่กำหนด -
304 รศ. น้อยทิพย์ ลิ้มยิ่งเจริญ - - ยังไม่กำหนด -
305 รศ. รัตนาภรณ์ อัตธรรมรัตน์ - - ยังไม่กำหนด -
306 รศ. วัชรินทร์ ศรีรักษา อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
307 ผศ.ดร. ศรินทิพย์ รักษาสัตย์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
308 ผศ. ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
309 นาง เกื้อจิตต์ ฉิมทิม - - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562