2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ คณะศึกษาศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 อ. ชาญ จิตภิลัย - -
2 อ. มนู ยังพัธนา - -
3 นาย จรัญ โทผาวงษ์ - -
4 อ. ถวิล ศรีบุตร - -
5 อ. ธนทร ชุติธนธีระกุล - -
6 อ. ยุพา คำภูมี - -
7 รศ. รจนา ยศธสาร - -
8 อ. รจนา ด่านชาญชัย - -
9 อ. วิไล ตันมิตร - -
10 รศ. วิไล พิพัฒน์มงคลพร - -
11 อ. ศุภร จารุจรณ - -
12 นาง สงวน พงศ์กิจวิทูร - -
13 อ. เกษร รามัญวงษ์ - -
14 ผศ. โสภา ชุณหรัชพันธุ์ - -
15 อ. กอบพร อินทรตั้ง - -
16 อ. จรรยา ศรีสำราญ - -
17 รศ.ดร. จริยา ภักตราจันทร์ - -
18 อ. ชูจิต ยวงสะอาด - -
19 อ. ณรงค์ วรรณจักร์ - -
20 ผศ. ณิชชา สอนสุข - -
21 ผศ. ดลชัย ศรีสำราญ - -
22 อ. ธนิดา วัชรินทร์กร - -
23 อ. ธัญญะ บุปผเวส - -
24 อ. นุจรี สุขเกษม - -
25 อ. ปราณี จันทร์หอม - -
26 อ. ปริยา เวชสุนทร - -
27 อ. ปรีชา บุญณะโชติ - -
28 นาง ปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล - -
29 นาง พรรณี ศรีกลชาญ - -
30 อ. ภนิดา ภู่โตนนา - -
31 อ. ยุพิณ ไชยวรรณ - -
32 อ. รัชพล รอดชมภู - -
33 อ. รัตนา อัตนวงศ์ - -
34 อ. วนิดา บุษบงค์ - -
35 อ. วัฒนา สืบปรุ - -
36 ผศ. วิชิต เผือกนอก - -
37 ผศ. สมปอง เพียนอก - -
38 อ. สายชล จิตภิลัย - -
39 อ.ดร. สิปป์ สุขสำราญ - -
40 อ. เทวิน อินทรศิลา - -
41 ผศ.ดร. เมตตา มาเวียง - -
42 อ. เมตตา ศิลาพันธุ์ - -
43 อ. ไพทูล นารคร - -
44 อ. ขนิษฐา หาญณรงค์ - -
45 ผศ. จิตตรี จิตต์ปรัชญา - -
46 อ. ชัชวาล สงวนตระกูล - -
47 ผศ. ชุติมา วงษ์พระลับ - -
48 ผศ. ทับทิม สุริยสุภาพงศ์ - -
49 อ. นิภาพร จันทวงษ์ - -
50 อ. นุชนาฎ เนสุสินธุ์ - -
51 ผศ. ประกอบ กระแสโสม - -
52 ผศ. ประทัย ขาวขำ - -
53 ผศ. พรพิมล ชูสอน - -
54 ผศ. พิสูตร บรรดาศักดิ์ไพศาล - -
55 ผศ. พีระพล ยศธสาร - -
56 ผศ. มัทธนี ตุลยาทร - -
57 อ. รัชชฎา แก้ววิไล - -
58 อ. วิรัชช แผ้วสกุล - -
59 อ. สมบัติ พลอยศรีทอง - -
60 อ. สราวุธ จิตบุญมี - -
61 ผศ. สุมิตร ถิ่นปัญจา - -
62 ผศ. อดุลย์ คชภักดี - -
63 ผศ. อดุลย์ จันละคร - -
64 อ. อนันต์ คลองคล้อย - -
65 อ. อรวรรณ ยังพัธนา - -
66 อ.ดร. อะรุณี แสงสุวรรณ - -
67 อ. อัญชลี ชัยรัชตกุล - -
68 รศ. อานนท์ แย้มตรี - -
69 ผศ. อาภรณ์ คริษฐากุล - -
70 อ. อุดมพร สุพรรณวงศ์ - -
71 รศ. อุรวดี รุจิเกียรติกำจร - -
72 ผศ. กิตติม์ บุญชูวิทย์ - -
73 ผศ. กุลจิรา รักษนคร - -
74 ผศ. จิราวุธ พลมณี - -
75 อ. ชนิดาภา สุขเจริญ - -
76 อ. นภาพรรณ เอี่ยมสำอางค์ - -
77 อ. บานเย็น ศริ - -
78 อ. ประภาพร จันทะบุรม - -
79 อ. ประภาพร อุดมเสียง - -
80 อ. ประยุทธ ไชยคำ - -
81 อ. พงษ์เทพ ตรีเดช - -
82 รศ.ดร. ละเอียด จงกลนี - -
83 นางสาว วรลักษ์ ศรีอนันต์ - -
84 อ. วิโรจน์ ทำนอง - -
85 อ. วีรวรรณ พลวัฒน์ - -
86 อ. วไลวุฒิ กิ่งหลักเมือง - -
87 อ. ศรีสุดา ศิริภาษณ์ - -
88 อ. สวาทจิต ยอดกลาง - -
89 อ. สายหยุด ขันขวา - -
90 รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ อาจารย์ประจำ -
91 รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ - -
92 อ. สุกัญญา สุตะพันธ์ - -
93 อ. สุทธิพร ชาตาธิคุณ - -
94 อ. สุนันทา ลี้ประกอบบุญ - -
95 ผศ. สุวินัย ชุมนุม - -
96 ผศ. อนุพงษ์ ชุติธาดา - -
97 นาง อิสรีย์ อิสรเสณีย์ - -
98 อ. เกษสุดา ฮิราอิ - -
99 อ. เพ็ญศรี แสงอรุณ - -
100 อ. ขวัญอ้อม กิ่งหลักเมือง - -
101 อ.ดร. จิราภรณ์ ทัพซ้าย - -
102 ผศ. ชัยรัตน์ สิทธิโชค - -
103 นาย ทรงเวทย์ เบ้าชัย - -
104 ผศ. ทองเพลิน ธำรงวุฒิ - -
105 ผศ. ประธานพร แจ่มเจริญทรัพย์ - -
106 อ. ปิลันธนา ศุภดล - -
107 ผศ. พรรณทิวา รุจิพร - -
108 ผศ.ดร. พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม อาจารย์ประจำ -
109 รศ.ดร. วิลาวรรณ รัตนเศรษฐากุล - -
110 อ. สังเวียน จรเกษ - -
111 อ.ดร. สังเวียน ปินะกาลัง อาจารย์ประจำ -
112 ผศ. สันติชัย ศรีโพธิ์ - -
113 ผศ. สัมฤทธิ์ สุพรรณฝ่าย - -
114 อ. สุธรรมมา ตินตะรสาละ ณ ราชสีมา - -
115 อ. อภิวัฒน์ กัณวเศรษฐ - -
116 นาง อุราวรรณ โนนศรี - -
117 อ. กรรณิการ์ วัฒนปฤดา - -
118 ผศ.ดร. กลมเกลียว มาเวียง - -
119 อ.ดร. จิรดาวรรณ หันตุลา อาจารย์ประจำ -
120 ผศ. จีราวิชช์ เผือกพันธ์ - -
121 อ. ฉัตรกานต์ พิทอง - -
122 อ. ชัยสิทธิ์ สนสุนัน - -
123 อ. ดารารัตน์ สุพรรณฝ่าย - -
124 อ. ทัศนีวรรณ หนองเหล็ก - -
125 อ. นันทนิตย์ บุตรปาละ - -
126 อ. นันทรัตน์ ไตรรัตน์ - -
127 อ. พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล - -
128 อ. พงษ์รัตน์ จรสัมฤทธิ์ - -
129 อ. ยุพารัตน์ คำใสสุข - -
130 อ. ศิริบูรณ์ ชายผา - -
131 อ. ศุภลักษณ์ กฤษณานนท์ - -
132 อ. อุดมรัตน์ ดีเอง - -
133 อ. อุ่นเรือน เจนจิต - -
134 ผศ. จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฎ์ อาจารย์ประจำ -
135 อ. จันทร์จิรา สายแสง - -
136 อ. จุฬาลักษณ์ ปิยะพงศ์ธนโชค - -
137 อ. พงษ์ศักดิ์ ยวงสะอาด - -
138 อ. อังคณาวรรณ ธรรมา - -
139 อ. เครือวัลย์ สุขเจริญ - -
140 ผศ. เครือวัลย์ ธรรมเสาวภาคย์ - -
141 อ. เสาวลักษณ์ เจ่าสกุล - -
142 อ. สุทธิลักษณ์ แสวงสุทธิ์ - -
143 ผศ. เกียรติกีรติ มาเวียง - -
144 นางสาว เดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย - -
145 ผศ. เกียรติศักดิ์ เผือกพันธ์ - -
146 อ.ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ อาจารย์ประจำ พื้นฐานการศึกษา
147 รศ.ดร. นรีวรรณ พรหมชุม - พื้นฐานการศึกษา
148 รศ.ดร. ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข อาจารย์ประจำ พื้นฐานการศึกษา
149 ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ อาจารย์ประจำ พื้นฐานการศึกษา
150 อ.ดร. สกาวเดือน ซาธรรม - พื้นฐานการศึกษา
151 ผศ. อุดม ไชยวรรณ - เทคโนโลยีทางการศึกษา
152 รศ.ดร. วชิระ อินทร์อุดม - เทคโนโลยีทางการศึกษา
153 ผศ. วรกิต วัดเข้าหลาม - เทคโนโลยีทางการศึกษา
154 รศ. องอาจ ศิลาน้อย อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีทางการศึกษา
155 รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีทางการศึกษา
156 ผศ. ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีทางการศึกษา
157 ผศ. นพดล มีไชยโย อาจารย์ประจำ จิตวิทยาการศึกษา
158 รศ.ดร. นิตย์ บุหงามงคล - จิตวิทยาการศึกษา
159 รศ.ดร. กาญจนา ไชยพันธุ์ - จิตวิทยาการศึกษา
160 รศ.ดร. ฉันทนา กล่อมจิต อาจารย์ประจำ จิตวิทยาการศึกษา
161 ผศ.ดร. ปนัดดา ญวนกระโทก อาจารย์ประจำ จิตวิทยาการศึกษา
162 รศ. มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ - จิตวิทยาการศึกษา
163 ผศ. เพ็ญศิริ สิมารักษ์ - จิตวิทยาการศึกษา
164 อ. วิลาวัลย์ จตุรธำรง - จิตวิทยาการศึกษา
165 รศ.ดร. มงคล ดอนขวา อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
166 รศ.ดร. วิมล สำราญวานิช อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
167 อ.ดร. หล้า ภวภูตานนท์ อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
168 รศ.ดร. สันติ วิจักขณาลัญฉ์ อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
169 ผศ.ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
170 รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
171 ผศ. ชนะชัย สืบปรุ อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
172 ผศ. ปสาสน์ กงตาล - การมัธยมศึกษา
173 ผศ. สำเริง เวชสุนทร - การมัธยมศึกษา
174 ผศ. สุระษา ตันสวัสดิ์ อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
175 รศ. เยาวภา ประคองศิลป์ - การมัธยมศึกษา
176 ผศ.ดร. โชคชัย ยืนยง อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
177 รศ.ดร. กิ่งฟ้า สินธุวงษ์ - การมัธยมศึกษา
178 รศ.ดร. ทัศนีย์ บุญเติม - การมัธยมศึกษา
179 ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
180 รศ.ดร. คงศักดิ์ ธาตุทอง อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
181 อ.ดร. ชาญณรงค์ เฮียงราช - การมัธยมศึกษา
182 รศ.ดร. อุบลพงษ์ วัฒนเสรี - การมัธยมศึกษา
183 ผศ.ดร. ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง - การมัธยมศึกษา
184 ผศ.ดร. วรรณจรีย์ มังสิงห์ อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
185 รศ. เอื้อจิตร พัฒนจักร อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
186 ผศ. เจียมศักดิ์ ตรีศิริรัตน์ อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
187 ผศ.ดร. บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ อาจารย์ประจำ การประถมศึกษา
188 ผศ.ดร. ธชา รุญเจริญ อาจารย์ประจำ พลศึกษา
189 ผศ.ดร. วายุ กาญจนศร - พลศึกษา
190 รศ.ดร. ดำรัส ดาราศักดิ์ - พลศึกษา
191 อ. ธนากร ศรีชาพันธุ์ อาจารย์ประจำ พลศึกษา
192 ผศ. ลิขิต อมาตยคง อาจารย์ประจำ พลศึกษา
193 ผศ. สิทธี วนิชาชีวะ - พลศึกษา
194 ผศ. โฆสิต แจ้งสกุล อาจารย์ประจำ พลศึกษา
195 ผศ. กาญจนา ดาราศักดิ์ อาจารย์ประจำ พลศึกษา
196 ผศ.ดร. ชาญเวช ธรรมเสาวภาคย์ - พลศึกษา
197 ผศ.ดร. ทวีชัย บุญเติม อาจารย์ประจำ พลศึกษา
198 อ. พลัฏฐ์ ทิพย์ศรีราช - พลศึกษา
199 ผศ. ศุภชัย แสวงสุทธิ์ - พลศึกษา
200 ผศ.ดร. นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำ พลศึกษา
201 ผศ.ดร. พัชรี จันทร์เพ็ง อาจารย์ประจำ ประเมินผลและวิจัยการศึกษา
202 รศ. เรณู คุปตัษเฐียร - บริหารการศึกษา
203 รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ อาจารย์ประจำ บริหารการศึกษา
204 ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ อาจารย์ประจำ บริหารการศึกษา
205 ผศ.ดร. ประยุทธ ชูสอน อาจารย์ประจำ บริหารการศึกษา
206 ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร อาจารย์ประจำ -
207 ผศ. สมชัย โกมล - -
208 รศ.ดร. สุวรี ฤกษ์จารี อาจารย์ประจำ -
209 อ. ดวงมณี ยะอัมพันธุ์ อาจารย์ประจำ -
210 อ. พวงทอง พูลเรือง - -
211 ผศ. อารีย์ พาวัฒนา - -
212 อ. ปาริชาต วชิรัดดานุภาพ - -
213 อ.ดร. พิมพ์ใจ ภิบาลสุข - -
214 ผศ.ดร. พงศ์ธนัช แซ่จู - -
215 ผศ.ดร. ร่มเกล้า จันทราษี อาจารย์ประจำ -
216 อ. ศรีรัตน์ เสลา - -
217 อ. สมเกียรติ เจริญสุข - -
218 อ. อารี จังสถิตย์กุล - โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
219 อ. ชาญชัย จินดานุรักษ์ - โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
220 ผศ. เทียนชัย ภาณุสิทธิกร - โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
221 อ. วัชราภรณ์ บัวนิล - โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
222 รศ. เพชรรัตน์ จงนิมิตรสถาพร - โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
223 อ.ดร. สมพงษ์ พันธุรัตน์ อาจารย์ประจำ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
224 รศ. ประภาพร ศรีตระกูล - การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
225 รศ.ดร. งามนิตย์ ธาตุทอง - การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
226 รศ.ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ - การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
227 นาย ศุภชัย อนวัชพงศ์ - ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
228 นาง รัดดา อุ่นจันที - ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
229 นาย สงวน ศรีโยวงศ์ - ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
230 อ.ดร. นฏกร ประมายันต์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
231 ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
232 ผศ.ดร. มณฑา ชุ่มสุคนธ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
233 อ.ดร. นิตยา ทวีชีพ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
234 อ. ลัดดา ชัยหาทัพ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
235 อ.ดร. สมควร สีชมภู - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
236 ผศ.ดร. อนุชา โสมาบุตร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
237 อ.ดร. โรจพล บูรณรักษ์ อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
238 อ.ดร. กรวรรณ โหม่งพุฒ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
239 อ.ดร. ชาลิสา โพธิ์นิ่มแดง - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
240 อ.ดร. ศุภโชค สอนศิลพงศ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
241 ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
242 - บุญรัตน์ มัณทะลา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
243 อ.ดร. ปาริชาติ แสนนา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
244 ผศ. ศิรีวรรณ ร่มเย็น วูลเทอร์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
245 อ.ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
246 อ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
247 ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
248 อ.ดร. รมย์วรินทร์ กำลังเลิศ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
249 นาย กฤษฎี ปทุมชัย - กองแผนงาน
250 นางสาว อภัยวรรณ ดำขำ - กองแผนงาน
251 นางสาว วีรยา ศิลาวิเศษ - กองกิจการนักศึกษา
252 อ. ดวง สัจจโภชน์ - - ยังไม่กำหนด -
253 ผศ.ดร. ทวี สระน้ำคำ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
254 ผศ. เขม เคนโคก - - ยังไม่กำหนด -
255 รศ.ดร. ยาใจ พงษ์บริบูรณ์ - - ยังไม่กำหนด -
256 อ.ดร. อาคม อึ่งพวง - - ยังไม่กำหนด -
257 ผศ. จรรยา บุญมีประเสริฐ - - ยังไม่กำหนด -
258 รศ.ดร. นิตยา เปลื้องนุช - - ยังไม่กำหนด -
259 รศ. ปรีชา กลิ่นรัตน์ - - ยังไม่กำหนด -
260 รศ. ระจิต ตรีพุทธรัตน์ - - ยังไม่กำหนด -
261 ผศ.ดร. รัชนี จรุงศิรวัฒน์ - - ยังไม่กำหนด -
262 รศ. ลัดดา ศิลาน้อย อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
263 ผศ. ลัดดา เชียงนางาม - - ยังไม่กำหนด -
264 ผศ.ดร. สถาพร ขันโต อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
265 รศ. สมปัต ตัญตรัยรัตน์ - - ยังไม่กำหนด -
266 อ. สำรวน ชินจันทึก - - ยังไม่กำหนด -
267 ผศ. สุดใจ ศรีจามร - - ยังไม่กำหนด -
268 อ. สุนทร ไทยนอก - - ยังไม่กำหนด -
269 รศ. อรพิน พจนานนท์ - - ยังไม่กำหนด -
270 รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
271 ผศ. ครรชิต ตัญตรัยรัตน์ - - ยังไม่กำหนด -
272 รศ.ดร. จารุณี ซามาตย์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
273 รศ. ฉันทนา อุดมสิน - - ยังไม่กำหนด -
274 ผศ.ดร. ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
275 รศ. นิลมณี พิทักษ์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
276 ผศ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
277 รศ. บำเพ็ญ วงศ์ศรีแก้ว - - ยังไม่กำหนด -
278 รศ.ดร. ประยูร อาษานาม - - ยังไม่กำหนด -
279 ผศ. ปัทมพร ทนันชัยบุตร - - ยังไม่กำหนด -
280 ผศ. พวงทอง อ่อนจำรัส - - ยังไม่กำหนด -
281 ผศ. ภัสสรา อินทรกำแหง - - ยังไม่กำหนด -
282 ผศ. รัชเนศ ธนทวีวรกุล - - ยังไม่กำหนด -
283 รศ. วริศรา ศรีสวัสดิ์ - - ยังไม่กำหนด -
284 รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
285 ผศ. ศราวุธ จักรเป็ง อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
286 ผศ. สมหวัง นิลพันธ์ - - ยังไม่กำหนด -
287 รศ.ดร. สำเร็จ ยุรชัย - - ยังไม่กำหนด -
288 อ. สุเนตร ศรีบุญเลิศ - - ยังไม่กำหนด -
289 อ. อรวรรณ สุทธาวรัตน์ - - ยังไม่กำหนด -
290 อ.ดร. อริยพร คุโรดะ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
291 รศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
292 รศ.ดร. อัญชลี สารรัตนะ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
293 ผศ.ดร. อิศเรศ พิพัฒน์มงคลพร - - ยังไม่กำหนด -
294 ผศ. เลี้ยง ชาตาธิคุณ - - ยังไม่กำหนด -
295 อ. คนึงนิจ พันธุรัตน์ - - ยังไม่กำหนด -
296 รศ. ฉวีวรรณ นาระคล - - ยังไม่กำหนด -
297 อ. บัณฑิตา ศักดิ์อุดม - - ยังไม่กำหนด -
298 อ. ปิยะนุช สังคมกำแหง - - ยังไม่กำหนด -
299 ผศ. วรรณิภา ศุกรียพงศ์ - - ยังไม่กำหนด -
300 อ. วันเพ็ญ ปรีชาธนสิทธิ์ - - ยังไม่กำหนด -
301 รศ.ดร. วิเชียร ชิวพิมาย - - ยังไม่กำหนด -
302 รศ.ดร. วิโรจน์ สารรัตนะ - - ยังไม่กำหนด -
303 รศ.ดร. สุลัดดา ลอยฟ้า - - ยังไม่กำหนด -
304 รศ. อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
305 ผศ. อรุณศรี อึ้งประเสริฐ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
306 รศ. ประพันธ์ สุริหาร - - ยังไม่กำหนด -
307 ผศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
308 ผศ. ศุภลัคน์ จารุรัตน์จามร - - ยังไม่กำหนด -
309 ผศ. สุภาภรณ์ ประสานพานิช - - ยังไม่กำหนด -
310 ผศ.ดร. สุภาสินี สุภธีระ - - ยังไม่กำหนด -
311 ผศ.ดร. สุมนชาติ เจริญครบุรี อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
312 ผศ. จีราวิชช์ เผือกพันธ์ - - ยังไม่กำหนด -
313 อ. ชูเกียรติ ลอองแก้ว - - ยังไม่กำหนด -
314 รศ. น้อยทิพย์ ลิ้มยิ่งเจริญ - - ยังไม่กำหนด -
315 รศ. รัตนาภรณ์ อัตธรรมรัตน์ - - ยังไม่กำหนด -
316 รศ. วัชรินทร์ ศรีรักษา อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
317 ผศ.ดร. ศรินทิพย์ รักษาสัตย์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
318 ผศ. ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
319 รศ. เกื้อจิตต์ ฉิมทิม - - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562