2009-2015 ©


:: คุณสมบัติ คณะศึกษาศาสตร์
1 อ. ชาญ จิตภิลัย - -
2 อ. มนู ยังพัธนา - -
3 นาย จรัญ โทผาวงษ์ - -
4 อ. ถวิล ศรีบุตร - -
5 อ. ธนทร ชุติธนธีระกุล - -
6 อ. ยุพา คำภูมี - -
7 รศ. รจนา ยศธสาร - -
8 อ. รจนา ด่านชาญชัย - -
9 อ. วิไล ตันมิตร - -
10 รศ. วิไล พิพัฒน์มงคลพร - -
11 อ. ศุภร จารุจรณ - -
12 นาง สงวน พงศ์กิจวิทูร - -
13 อ. เกษร รามัญวงษ์ - -
14 ผศ. โสภา ชุณหรัชพันธุ์ - -
15 อ. กอบพร อินทรตั้ง - -
16 อ. จรรยา ศรีสำราญ - -
17 รศ.ดร. จริยา ภักตราจันทร์ - -
18 อ. ชูจิต ยวงสะอาด - -
19 อ. ณรงค์ วรรณจักร์ - -
20 ผศ. ณิชชา สอนสุข - -
21 ผศ. ดลชัย ศรีสำราญ - -
22 อ. ธนิดา วัชรินทร์กร - -
23 อ. ธัญญะ บุปผเวส - -
24 อ. นุจรี สุขเกษม - -
25 อ. ปราณี จันทร์หอม - -
26 อ. ปริยา เวชสุนทร - -
27 อ. ปรีชา บุญณะโชติ - -
28 นาง ปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล - -
29 นาง พรรณี ศรีกลชาญ - -
30 อ. ภนิดา ภู่โตนนา - -
31 อ. ยุพิณ ไชยวรรณ - -
32 อ. รัชพล รอดชมภู - -
33 อ. รัตนา อัตนวงศ์ - -
34 อ. วนิดา บุษบงค์ - -
35 อ. วัฒนา สืบปรุ - -
36 ผศ. วิชิต เผือกนอก - -
37 ผศ. สมปอง เพียนอก - -
38 อ. สายชล จิตภิลัย - -
39 อ.ดร. สิปป์ สุขสำราญ - -
40 อ. เทวิน อินทรศิลา - -
41 ผศ.ดร. เมตตา มาเวียง - -
42 อ. เมตตา ศิลาพันธุ์ - -
43 อ. ไพทูล นารคร - -
44 อ. ขนิษฐา หาญณรงค์ - -
45 ผศ. จิตตรี จิตต์ปรัชญา - -
46 อ. ชัชวาล สงวนตระกูล - -
47 ผศ. ชุติมา วงษ์พระลับ - -
48 ผศ. ทับทิม สุริยสุภาพงศ์ - -
49 อ. นิภาพร จันทวงษ์ - -
50 อ. นุชนาฎ เนสุสินธุ์ - -
51 ผศ. ประกอบ กระแสโสม - -
52 ผศ. ประทัย ขาวขำ - -
53 ผศ. พรพิมล ชูสอน - -
54 ผศ. พิสูตร บรรดาศักดิ์ไพศาล - -
55 ผศ. พีระพล ยศธสาร - -
56 ผศ. มัทธนี ตุลยาทร - -
57 อ. รัชชฎา แก้ววิไล - -
58 อ. วิรัชช แผ้วสกุล - -
59 อ. สมบัติ พลอยศรีทอง - -
60 อ. สราวุธ จิตบุญมี - -
61 ผศ. สุมิตร ถิ่นปัญจา - -
62 ผศ. อดุลย์ คชภักดี - -
63 ผศ. อดุลย์ จันละคร - -
64 อ. อนันต์ คลองคล้อย - -
65 อ. อรวรรณ ยังพัธนา - -
66 อ.ดร. อะรุณี แสงสุวรรณ - -
67 อ. อัญชลี ชัยรัชตกุล - -
68 รศ. อานนท์ แย้มตรี - -
69 ผศ. อาภรณ์ คริษฐากุล - -
70 อ. อุดมพร สุพรรณวงศ์ - -
71 รศ. อุรวดี รุจิเกียรติกำจร - -
72 ผศ. กิตติม์ บุญชูวิทย์ - -
73 ผศ. กุลจิรา รักษนคร - -
74 ผศ. จิราวุธ พลมณี - -
75 อ. ชนิดาภา สุขเจริญ - -
76 อ. นภาพรรณ เอี่ยมสำอางค์ - -
77 อ. บานเย็น ศริ - -
78 อ. ประภาพร จันทะบุรม - -
79 อ. ประภาพร อุดมเสียง - -
80 อ. ประยุทธ ไชยคำ - -
81 อ. พงษ์เทพ ตรีเดช - -
82 รศ.ดร. ละเอียด จงกลนี - -
83 นางสาว วรลักษ์ ศรีอนันต์ - -
84 อ. วิโรจน์ ทำนอง - -
85 อ. วีรวรรณ พลวัฒน์ - -
86 อ. วไลวุฒิ กิ่งหลักเมือง - -
87 อ. ศรีสุดา ศิริภาษณ์ - -
88 อ. สวาทจิต ยอดกลาง - -
89 อ. สายหยุด ขันขวา - -
90 รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ อาจารย์ประจำ -
91 อ. สุกัญญา สุตะพันธ์ - -
92 อ. สุทธิพร ชาตาธิคุณ - -
93 อ. สุนันทา ลี้ประกอบบุญ - -
94 ผศ. สุวินัย ชุมนุม - -
95 ผศ. อนุพงษ์ ชุติธาดา - -
96 นาง อิสรีย์ อิสรเสณีย์ - -
97 อ. เกษสุดา ฮิราอิ - -
98 อ. เพ็ญศรี แสงอรุณ - -
99 อ. ขวัญอ้อม กิ่งหลักเมือง - -
100 อ.ดร. จิราภรณ์ ทัพซ้าย - -
101 ผศ. ชัยรัตน์ สิทธิโชค - -
102 นาย ทรงเวทย์ เบ้าชัย - -
103 ผศ. ทองเพลิน ธำรงวุฒิ - -
104 ผศ. ประธานพร แจ่มเจริญทรัพย์ - -
105 อ. ปิลันธนา ศุภดล - -
106 ผศ. พรรณทิวา รุจิพร - -
107 ผศ.ดร. พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม อาจารย์ประจำ -
108 รศ.ดร. วิลาวรรณ รัตนเศรษฐากุล - -
109 อ. สังเวียน จรเกษ - -
110 อ.ดร. สังเวียน ปินะกาลัง อาจารย์ประจำ -
111 ผศ. สันติชัย ศรีโพธิ์ - -
112 ผศ. สัมฤทธิ์ สุพรรณฝ่าย - -
113 อ. สุธรรมมา ตินตะรสาละ ณ ราชสีมา - -
114 อ. อภิวัฒน์ กัณวเศรษฐ - -
115 นาง อุราวรรณ โนนศรี - -
116 อ. กรรณิการ์ วัฒนปฤดา - -
117 ผศ.ดร. กลมเกลียว มาเวียง - -
118 อ.ดร. จิรดาวรรณ หันตุลา อาจารย์ประจำ -
119 ผศ. จีราวิชช์ เผือกพันธ์ - -
120 อ. ฉัตรกานต์ พิทอง - -
121 อ. ชัยสิทธิ์ สนสุนัน - -
122 อ. ดารารัตน์ สุพรรณฝ่าย - -
123 อ. ทัศนีวรรณ หนองเหล็ก - -
124 อ. นันทนิตย์ บุตรปาละ - -
125 อ. นันทรัตน์ ไตรรัตน์ - -
126 อ. พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล - -
127 อ. พงษ์รัตน์ จรสัมฤทธิ์ - -
128 อ. ยุพารัตน์ คำใสสุข - -
129 อ. ศิริบูรณ์ ชายผา - -
130 อ. ศุภลักษณ์ กฤษณานนท์ - -
131 อ. อุดมรัตน์ ดีเอง - -
132 อ. อุ่นเรือน เจนจิต - -
133 ผศ. จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฎ์ อาจารย์ประจำ -
134 อ. จันทร์จิรา สายแสง - -
135 อ. จุฬาลักษณ์ ปิยะพงศ์ธนโชค - -
136 อ. พงษ์ศักดิ์ ยวงสะอาด - -
137 อ. อังคณาวรรณ ธรรมา - -
138 อ. เครือวัลย์ สุขเจริญ - -
139 ผศ. เครือวัลย์ ธรรมเสาวภาคย์ - -
140 อ. เสาวลักษณ์ เจ่าสกุล - -
141 อ. สุทธิลักษณ์ แสวงสุทธิ์ - -
142 ผศ. เกียรติกีรติ มาเวียง - -
143 นางสาว เดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย - -
144 ผศ. เกียรติศักดิ์ เผือกพันธ์ - -
145 อ.ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ อาจารย์ประจำ พื้นฐานการศึกษา
146 รศ.ดร. นรีวรรณ พรหมชุม - พื้นฐานการศึกษา
147 รศ.ดร. ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข อาจารย์ประจำ พื้นฐานการศึกษา
148 ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ อาจารย์ประจำ พื้นฐานการศึกษา
149 อ.ดร. สกาวเดือน ซาธรรม - พื้นฐานการศึกษา
150 ผศ. อุดม ไชยวรรณ - เทคโนโลยีทางการศึกษา
151 รศ.ดร. วชิระ อินทร์อุดม - เทคโนโลยีทางการศึกษา
152 ผศ. วรกิต วัดเข้าหลาม - เทคโนโลยีทางการศึกษา
153 รศ. องอาจ ศิลาน้อย อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีทางการศึกษา
154 นาง สุมาลี ชัยเจริญ อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีทางการศึกษา
155 ผศ. นพดล มีไชยโย อาจารย์ประจำ จิตวิทยาการศึกษา
156 รศ.ดร. นิตย์ บุหงามงคล - จิตวิทยาการศึกษา
157 รศ.ดร. กาญจนา ไชยพันธุ์ - จิตวิทยาการศึกษา
158 รศ.ดร. ฉันทนา กล่อมจิต อาจารย์ประจำ จิตวิทยาการศึกษา
159 ผศ.ดร. ปนัดดา ญวนกระโทก อาจารย์ประจำ จิตวิทยาการศึกษา
160 รศ. มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ - จิตวิทยาการศึกษา
161 ผศ. เพ็ญศิริ สิมารักษ์ - จิตวิทยาการศึกษา
162 อ. วิลาวัลย์ จตุรธำรง - จิตวิทยาการศึกษา
163 รศ.ดร. มงคล ดอนขวา อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
164 รศ.ดร. วิมล สำราญวานิช อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
165 อ.ดร. หล้า ภวภูตานนท์ อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
166 รศ.ดร. สันติ วิจักขณาลัญฉ์ อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
167 ผศ.ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
168 รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
169 ผศ. ชนะชัย สืบปรุ อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
170 ผศ. ปสาสน์ กงตาล - การมัธยมศึกษา
171 ผศ. สำเริง เวชสุนทร - การมัธยมศึกษา
172 ผศ. สุระษา ตันสวัสดิ์ อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
173 รศ. เยาวภา ประคองศิลป์ - การมัธยมศึกษา
174 ผศ.ดร. โชคชัย ยืนยง อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
175 รศ.ดร. กิ่งฟ้า สินธุวงษ์ - การมัธยมศึกษา
176 รศ.ดร. ทัศนีย์ บุญเติม - การมัธยมศึกษา
177 ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
178 รศ.ดร. คงศักดิ์ ธาตุทอง อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
179 อ.ดร. ชาญณรงค์ เฮียงราช - การมัธยมศึกษา
180 รศ.ดร. อุบลพงษ์ วัฒนเสรี - การมัธยมศึกษา
181 ผศ.ดร. ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง - การมัธยมศึกษา
182 ผศ.ดร. วรรณจรีย์ มังสิงห์ อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
183 รศ. เอื้อจิตร พัฒนจักร อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
184 ผศ. เจียมศักดิ์ ตรีศิริรัตน์ อาจารย์ประจำ การมัธยมศึกษา
185 ผศ.ดร. บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ อาจารย์ประจำ การประถมศึกษา
186 ผศ.ดร. ธชา รุญเจริญ อาจารย์ประจำ พลศึกษา
187 ผศ.ดร. วายุ กาญจนศร - พลศึกษา
188 รศ.ดร. ดำรัส ดาราศักดิ์ - พลศึกษา
189 อ. ธนากร ศรีชาพันธุ์ อาจารย์ประจำ พลศึกษา
190 ผศ. ลิขิต อมาตยคง อาจารย์ประจำ พลศึกษา
191 ผศ. สิทธี วนิชาชีวะ - พลศึกษา
192 ผศ. โฆสิต แจ้งสกุล อาจารย์ประจำ พลศึกษา
193 ผศ. กาญจนา ดาราศักดิ์ อาจารย์ประจำ พลศึกษา
194 ผศ.ดร. ชาญเวช ธรรมเสาวภาคย์ - พลศึกษา
195 ผศ.ดร. ทวีชัย บุญเติม อาจารย์ประจำ พลศึกษา
196 อ. พลัฏฐ์ ทิพย์ศรีราช - พลศึกษา
197 ผศ. ศุภชัย แสวงสุทธิ์ - พลศึกษา
198 ผศ.ดร. นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำ พลศึกษา
199 ผศ.ดร. พัชรี จันทร์เพ็ง อาจารย์ประจำ ประเมินผลและวิจัยการศึกษา
200 รศ. เรณู คุปตัษเฐียร - บริหารการศึกษา
201 รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ อาจารย์ประจำ บริหารการศึกษา
202 ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ อาจารย์ประจำ บริหารการศึกษา
203 ผศ.ดร. ประยุทธ ชูสอน อาจารย์ประจำ บริหารการศึกษา
204 ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร อาจารย์ประจำ -
205 ผศ. สมชัย โกมล - -
206 รศ.ดร. สุวรี ฤกษ์จารี อาจารย์ประจำ -
207 อ. ดวงมณี ยะอัมพันธุ์ อาจารย์ประจำ -
208 อ. พวงทอง พูลเรือง - -
209 ผศ. อารีย์ พาวัฒนา - -
210 อ. ปาริชาต วชิรัดดานุภาพ - -
211 อ.ดร. พิมพ์ใจ ภิบาลสุข - -
212 ผศ.ดร. พงศ์ธนัช แซ่จู - -
213 ผศ.ดร. ร่มเกล้า จันทราษี อาจารย์ประจำ -
214 อ. ศรีรัตน์ เสลา - -
215 อ. สมเกียรติ เจริญสุข - -
216 อ. อารี จังสถิตย์กุล - โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
217 อ. ชาญชัย จินดานุรักษ์ - โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
218 ผศ. เทียนชัย ภาณุสิทธิกร - โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
219 อ. วัชราภรณ์ บัวนิล - โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
220 รศ. เพชรรัตน์ จงนิมิตรสถาพร - โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
221 อ.ดร. สมพงษ์ พันธุรัตน์ อาจารย์ประจำ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
222 รศ. ประภาพร ศรีตระกูล - การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
223 รศ.ดร. งามนิตย์ ธาตุทอง - การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
224 รศ.ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ - การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
225 นาย ศุภชัย อนวัชพงศ์ - ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
226 นาง รัดดา อุ่นจันที - ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
227 นาย สงวน ศรีโยวงศ์ - ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
228 อ.ดร. นฏกร ประมายันต์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
229 ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
230 ผศ.ดร. มณฑา ชุ่มสุคนธ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
231 อ.ดร. นิตยา ทวีชีพ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
232 อ. ลัดดา ชัยหาทัพ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
233 อ.ดร. สมควร สีชมภู - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
234 ผศ.ดร. อนุชา โสมาบุตร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
235 อ.ดร. โรจพล บูรณรักษ์ อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
236 อ.ดร. กรวรรณ โหม่งพุฒ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
237 อ.ดร. ชาลิสา โพธิ์นิ่มแดง - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
238 อ.ดร. ศุภโชค สอนศิลพงศ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
239 ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
240 - บุญรัตน์ มัณทะลา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
241 อ.ดร. ปาริชาติ แสนนา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
242 ผศ. ศิรีวรรณ ร่มเย็น วูลเทอร์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
243 ผศ.ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
244 อ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
245 ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
246 อ.ดร. รมย์วรินทร์ กำลังเลิศ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
247 นาย กฤษฎี ปทุมชัย - กองแผนงาน
248 นางสาว อภัยวรรณ ดำขำ - กองแผนงาน
249 นางสาว วีรยา ศิลาวิเศษ - กองกิจการนักศึกษา
250 อ. ดวง สัจจโภชน์ - - ยังไม่กำหนด -
251 ผศ.ดร. ทวี สระน้ำคำ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
252 ผศ. เขม เคนโคก - - ยังไม่กำหนด -
253 รศ.ดร. ยาใจ พงษ์บริบูรณ์ - - ยังไม่กำหนด -
254 อ.ดร. อาคม อึ่งพวง - - ยังไม่กำหนด -
255 ผศ. จรรยา บุญมีประเสริฐ - - ยังไม่กำหนด -
256 รศ.ดร. นิตยา เปลื้องนุช - - ยังไม่กำหนด -
257 รศ. ปรีชา กลิ่นรัตน์ - - ยังไม่กำหนด -
258 รศ. ระจิต ตรีพุทธรัตน์ - - ยังไม่กำหนด -
259 ผศ.ดร. รัชนี จรุงศิรวัฒน์ - - ยังไม่กำหนด -
260 รศ. ลัดดา ศิลาน้อย อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
261 ผศ. ลัดดา เชียงนางาม - - ยังไม่กำหนด -
262 ผศ.ดร. สถาพร ขันโต อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
263 รศ. สมปัต ตัญตรัยรัตน์ - - ยังไม่กำหนด -
264 อ. สำรวน ชินจันทึก - - ยังไม่กำหนด -
265 ผศ. สุดใจ ศรีจามร - - ยังไม่กำหนด -
266 อ. สุนทร ไทยนอก - - ยังไม่กำหนด -
267 รศ. อรพิน พจนานนท์ - - ยังไม่กำหนด -
268 รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
269 ผศ. ครรชิต ตัญตรัยรัตน์ - - ยังไม่กำหนด -
270 รศ.ดร. จารุณี ซามาตย์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
271 รศ. ฉันทนา อุดมสิน - - ยังไม่กำหนด -
272 ผศ.ดร. ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
273 รศ. นิลมณี พิทักษ์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
274 ผศ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
275 รศ. บำเพ็ญ วงศ์ศรีแก้ว - - ยังไม่กำหนด -
276 รศ.ดร. ประยูร อาษานาม - - ยังไม่กำหนด -
277 ผศ. ปัทมพร ทนันชัยบุตร - - ยังไม่กำหนด -
278 ผศ. พวงทอง อ่อนจำรัส - - ยังไม่กำหนด -
279 ผศ. ภัสสรา อินทรกำแหง - - ยังไม่กำหนด -
280 ผศ. รัชเนศ ธนทวีวรกุล - - ยังไม่กำหนด -
281 รศ. วริศรา ศรีสวัสดิ์ - - ยังไม่กำหนด -
282 ผศ. ศราวุธ จักรเป็ง อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
283 ผศ. สมหวัง นิลพันธ์ - - ยังไม่กำหนด -
284 รศ.ดร. สำเร็จ ยุรชัย - - ยังไม่กำหนด -
285 อ. สุเนตร ศรีบุญเลิศ - - ยังไม่กำหนด -
286 อ. อรวรรณ สุทธาวรัตน์ - - ยังไม่กำหนด -
287 อ.ดร. อริยพร คุโรดะ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
288 รศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
289 รศ.ดร. อัญชลี สารรัตนะ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
290 ผศ.ดร. อิศเรศ พิพัฒน์มงคลพร - - ยังไม่กำหนด -
291 ผศ. เลี้ยง ชาตาธิคุณ - - ยังไม่กำหนด -
292 อ. คนึงนิจ พันธุรัตน์ - - ยังไม่กำหนด -
293 รศ. ฉวีวรรณ นาระคล - - ยังไม่กำหนด -
294 อ. บัณฑิตา ศักดิ์อุดม - - ยังไม่กำหนด -
295 อ. ปิยะนุช สังคมกำแหง - - ยังไม่กำหนด -
296 ผศ. วรรณิภา ศุกรียพงศ์ - - ยังไม่กำหนด -
297 อ. วันเพ็ญ ปรีชาธนสิทธิ์ - - ยังไม่กำหนด -
298 รศ.ดร. วิเชียร ชิวพิมาย - - ยังไม่กำหนด -
299 รศ.ดร. วิโรจน์ สารรัตนะ - - ยังไม่กำหนด -
300 รศ.ดร. สุลัดดา ลอยฟ้า - - ยังไม่กำหนด -
301 รศ. อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
302 ผศ. อรุณศรี อึ้งประเสริฐ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
303 รศ. ประพันธ์ สุริหาร - - ยังไม่กำหนด -
304 ผศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
305 ผศ. ศุภลัคน์ จารุรัตน์จามร - - ยังไม่กำหนด -
306 ผศ. สุภาภรณ์ ประสานพานิช - - ยังไม่กำหนด -
307 ผศ.ดร. สุภาสินี สุภธีระ - - ยังไม่กำหนด -
308 ผศ.ดร. สุมนชาติ เจริญครบุรี อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
309 ผศ. จีราวิชช์ เผือกพันธ์ - - ยังไม่กำหนด -
310 อ. ชูเกียรติ ลอองแก้ว - - ยังไม่กำหนด -
311 รศ. น้อยทิพย์ ลิ้มยิ่งเจริญ - - ยังไม่กำหนด -
312 รศ. รัตนาภรณ์ อัตธรรมรัตน์ - - ยังไม่กำหนด -
313 รศ. วัชรินทร์ ศรีรักษา อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
314 ผศ.ดร. ศรินทิพย์ รักษาสัตย์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
315 ผศ. ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
316 รศ. เกื้อจิตต์ ฉิมทิม - - ยังไม่กำหนด -

21 พฤศจิกายน 2562