2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา
คณะ ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
 - 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 000% 3 361% 28 3373% 52 6265% 0 000% 83
 คณะนิติศาสตร์ 0 000% 0 000% 3 10000% 0 000% 0 000% 3
 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 000% 6 451% 61 4586% 66 4962% 0 000% 133
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 114% 27 1534% 84 4773% 63 3580% 0 000% 176
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 1 152% 7 1061% 40 6061% 18 2727% 0 000% 66
 คณะวิทยาศาสตร์ 1 034% 18 621% 92 3172% 178 6138% 1 034% 290
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 307% 21 921% 70 3070% 130 5702% 0 000% 228
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 000% 12 2927% 25 6098% 4 976% 0 000% 41
 คณะศึกษาศาสตร์ 2 072% 74 2671% 127 4585% 74 2671% 0 000% 277
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 172% 8 1379% 37 6379% 12 2069% 0 000% 58
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 116% 7 814% 41 4767% 37 4302% 0 000% 86
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 000% 0 000% 31 5439% 26 4561% 0 000% 57
 คณะเกษตรศาสตร์ 3 136% 38 1719% 57 2579% 123 5566% 0 000% 221
 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 000% 3 323% 29 3118% 61 6559% 0 000% 93
 คณะเทคโนโลยี 1 159% 2 317% 20 3175% 40 6349% 0 000% 63
 คณะเภสัชศาสตร์ 0 000% 10 1042% 14 1458% 72 7500% 0 000% 96
 คณะแพทยศาสตร์ 3 076% 11 279% 61 1548% 319 8096% 0 000% 394
 บัณฑิตวิทยาลัย 1 1667% 3 5000% 2 3333% 0 000% 0 000% 6
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 0 000% 4
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 0 000% 1
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 0 000% 1 417% 5 2083% 18 7500% 0 000% 24
 วิทยาเขตหนองคาย 0 000% 6 882% 44 6471% 18 2647% 0 000% 68
 สถาบันภาษา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะเศรษฐศาสตร์ 0 000% 0 000% 1 5000% 1 5000% 0 000% 2
รวมทั้งหมด  
23 257 873 1317 1 2471
คิดเป็นร้อยละ  
093% 1040% 3533% 5330% 004%

ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562