2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา
คณะ ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 000% 2 211% 25 2632% 68 7158% 0 000% 95
 คณะนิติศาสตร์ 0 000% 1 1429% 4 5714% 2 2857% 0 000% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 000% 8 556% 59 4097% 77 5347% 0 000% 144
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 000% 12 690% 71 4080% 91 5230% 0 000% 174
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 0 000% 1 233% 11 2558% 31 7209% 0 000% 43
 คณะวิทยาศาสตร์ 0 000% 18 541% 72 2162% 243 7297% 0 000% 333
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 000% 34 1259% 72 2667% 164 6074% 0 000% 270
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 000% 11 2157% 18 3529% 22 4314% 0 000% 51
 คณะศึกษาศาสตร์ 0 000% 63 1975% 158 4953% 98 3072% 0 000% 319
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 000% 9 1286% 32 4571% 29 4143% 0 000% 70
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 000% 12 1250% 31 3229% 53 5521% 0 000% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 000% 2 267% 29 3867% 44 5867% 0 000% 75
 คณะเกษตรศาสตร์ 0 000% 40 1702% 46 1957% 149 6340% 0 000% 235
 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 000% 3 306% 25 2551% 70 7143% 0 000% 98
 คณะเทคโนโลยี 0 000% 2 278% 17 2361% 53 7361% 0 000% 72
 คณะเภสัชศาสตร์ 0 000% 7 648% 14 1296% 87 8056% 0 000% 108
 คณะแพทยศาสตร์ 0 000% 14 295% 52 1095% 409 8611% 0 000% 475
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 1 1111% 6 6667% 2 2222% 0 000% 9
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 000% 5 1190% 5 1190% 32 7619% 0 000% 42
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 0 000% 4
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 0 000% 1 303% 9 2727% 23 6970% 0 000% 33
 วิทยาเขตหนองคาย 0 000% 4 2667% 9 6000% 2 1333% 0 000% 15
 สถาบันภาษา 0 000% 1 2500% 3 7500% 0 000% 0 000% 4
 คณะเศรษฐศาสตร์ 0 000% 1 435% 7 3043% 15 6522% 0 000% 23
 คณะวิทยาการจัดการ 0 000% 2 833% 20 8333% 2 833% 0 000% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 000% 0 000% 5 1389% 31 8611% 0 000% 36
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 0 000% 1 500% 9 4500% 10 5000% 0 000% 20
 คณะบริหารธุรกิจ 0 000% 0 000% 4 2000% 16 8000% 0 000% 20
 คณะศิลปศาสตร์ 0 000% 0 000% 3 3750% 5 6250% 0 000% 8
รวมทั้งหมด  
0 255 816 1832 0 2903
คิดเป็นร้อยละ  
000% 878% 2811% 6311% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2562