2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 0.00% 2 2.13% 24 25.53% 68 72.34% 0 0.00% 94
 คณะนิติศาสตร์ 0 0.00% 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0.00% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0.00% 8 5.56% 59 40.97% 77 53.47% 0 0.00% 144
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0.00% 11 6.36% 71 41.04% 91 52.60% 0 0.00% 173
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 0 0.00% 1 2.33% 11 25.58% 31 72.09% 0 0.00% 43
 คณะวิทยาศาสตร์ 0 0.00% 18 5.34% 72 21.36% 247 73.29% 0 0.00% 337
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0.00% 34 12.59% 72 26.67% 164 60.74% 0 0.00% 270
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 0.00% 11 22.00% 18 36.00% 21 42.00% 0 0.00% 50
 คณะศึกษาศาสตร์ 0 0.00% 63 19.75% 158 49.53% 98 30.72% 0 0.00% 319
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0.00% 9 12.86% 32 45.71% 29 41.43% 0 0.00% 70
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0.00% 12 12.50% 31 32.29% 53 55.21% 0 0.00% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0.00% 1 1.33% 29 38.67% 45 60.00% 0 0.00% 75
 คณะเกษตรศาสตร์ 0 0.00% 40 17.02% 46 19.57% 149 63.40% 0 0.00% 235
 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 0.00% 3 3.06% 25 25.51% 70 71.43% 0 0.00% 98
 คณะเทคโนโลยี 0 0.00% 2 2.78% 17 23.61% 53 73.61% 0 0.00% 72
 คณะเภสัชศาสตร์ 0 0.00% 7 6.54% 14 13.08% 86 80.37% 0 0.00% 107
 คณะแพทยศาสตร์ 0 0.00% 14 2.94% 52 10.92% 410 86.13% 0 0.00% 476
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0.00% 1 11.11% 6 66.67% 2 22.22% 0 0.00% 9
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 0.00% 5 12.20% 5 12.20% 31 75.61% 0 0.00% 41
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 100.00% 0 0.00% 4
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 0 0.00% 1 3.03% 9 27.27% 23 69.70% 0 0.00% 33
 วิทยาเขตหนองคาย 0 0.00% 4 26.67% 9 60.00% 2 13.33% 0 0.00% 15
 สถาบันภาษา 0 0.00% 1 25.00% 3 75.00% 0 0.00% 0 0.00% 4
 คณะเศรษฐศาสตร์ 0 0.00% 1 4.35% 7 30.43% 15 65.22% 0 0.00% 23
 คณะวิทยาการจัดการ 0 0.00% 2 8.33% 20 83.33% 2 8.33% 0 0.00% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 5 13.89% 31 86.11% 0 0.00% 36
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 0 0.00% 1 5.00% 9 45.00% 10 50.00% 0 0.00% 20
 คณะบริหารธุรกิจ 0 0.00% 0 0.00% 4 20.00% 16 80.00% 0 0.00% 20
 คณะศิลปศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 3 37.50% 5 62.50% 0 0.00% 8
  
0 253 815 1,835 0 2,903
  
0.00% 8.72% 28.07% 63.21% 0.00%

16 ตุลาคม 2562