2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา
 - 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 1
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 0.00% 3 3.61% 28 33.73% 52 62.65% 0 0.00% 83
 คณะนิติศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 3
 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0.00% 6 4.51% 61 45.86% 66 49.62% 0 0.00% 133
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 1.14% 27 15.34% 84 47.73% 63 35.80% 0 0.00% 176
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 1 1.49% 7 10.45% 40 59.70% 19 28.36% 0 0.00% 67
 คณะวิทยาศาสตร์ 1 0.34% 18 6.21% 92 31.72% 178 61.38% 1 0.34% 290
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 3.07% 21 9.21% 70 30.70% 130 57.02% 0 0.00% 228
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 0.00% 12 29.27% 25 60.98% 4 9.76% 0 0.00% 41
 คณะศึกษาศาสตร์ 2 0.72% 74 26.71% 127 45.85% 74 26.71% 0 0.00% 277
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 1.72% 8 13.79% 37 63.79% 12 20.69% 0 0.00% 58
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 1.16% 7 8.14% 41 47.67% 37 43.02% 0 0.00% 86
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 31 54.39% 26 45.61% 0 0.00% 57
 คณะเกษตรศาสตร์ 3 1.36% 38 17.19% 57 25.79% 123 55.66% 0 0.00% 221
 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 0.00% 3 3.23% 29 31.18% 61 65.59% 0 0.00% 93
 คณะเทคโนโลยี 1 1.59% 2 3.17% 20 31.75% 40 63.49% 0 0.00% 63
 คณะเภสัชศาสตร์ 0 0.00% 10 10.42% 14 14.58% 72 75.00% 0 0.00% 96
 คณะแพทยศาสตร์ 3 0.76% 11 2.79% 61 15.48% 319 80.96% 0 0.00% 394
 บัณฑิตวิทยาลัย 1 16.67% 3 50.00% 2 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 6
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 100.00% 0 0.00% 4
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 1
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 0 0.00% 1 4.17% 5 20.83% 18 75.00% 0 0.00% 24
 วิทยาเขตหนองคาย 0 0.00% 6 8.96% 44 65.67% 17 25.37% 0 0.00% 67
 สถาบันภาษา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะเศรษฐศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00% 2
  
23 257 873 1,317 1 2,471
  
0.93% 10.40% 35.33% 53.30% 0.04%

21 มิถุนายน 2562