2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 0.00% 2 2.11% 25 26.32% 68 71.58% 0 0.00% 95
 คณะนิติศาสตร์ 0 0.00% 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0.00% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0.00% 8 5.56% 59 40.97% 77 53.47% 0 0.00% 144
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0.00% 12 6.90% 71 40.80% 91 52.30% 0 0.00% 174
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 0 0.00% 1 2.27% 12 27.27% 31 70.45% 0 0.00% 44
 คณะวิทยาศาสตร์ 0 0.00% 18 5.39% 72 21.56% 244 73.05% 0 0.00% 334
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0.00% 34 12.59% 72 26.67% 164 60.74% 0 0.00% 270
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 0.00% 11 21.57% 17 33.33% 23 45.10% 0 0.00% 51
 คณะศึกษาศาสตร์ 0 0.00% 63 19.94% 157 49.68% 96 30.38% 0 0.00% 316
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0.00% 9 12.86% 32 45.71% 29 41.43% 0 0.00% 70
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0.00% 12 12.50% 31 32.29% 53 55.21% 0 0.00% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0.00% 1 1.32% 29 38.16% 46 60.53% 0 0.00% 76
 คณะเกษตรศาสตร์ 0 0.00% 40 17.02% 46 19.57% 149 63.40% 0 0.00% 235
 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 0.00% 3 3.03% 25 25.25% 71 71.72% 0 0.00% 99
 คณะเทคโนโลยี 0 0.00% 2 2.78% 17 23.61% 53 73.61% 0 0.00% 72
 คณะเภสัชศาสตร์ 0 0.00% 7 6.48% 14 12.96% 87 80.56% 0 0.00% 108
 คณะแพทยศาสตร์ 0 0.00% 14 2.95% 52 10.95% 409 86.11% 0 0.00% 475
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0.00% 1 11.11% 6 66.67% 2 22.22% 0 0.00% 9
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 0.00% 5 11.90% 5 11.90% 32 76.19% 0 0.00% 42
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 100.00% 0 0.00% 4
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 0 0.00% 1 3.03% 9 27.27% 23 69.70% 0 0.00% 33
 วิทยาเขตหนองคาย 0 0.00% 4 26.67% 9 60.00% 2 13.33% 0 0.00% 15
 สถาบันภาษา 0 0.00% 1 25.00% 3 75.00% 0 0.00% 0 0.00% 4
 คณะเศรษฐศาสตร์ 0 0.00% 1 4.35% 7 30.43% 15 65.22% 0 0.00% 23
 คณะวิทยาการจัดการ 0 0.00% 2 8.33% 20 83.33% 2 8.33% 0 0.00% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 4 10.81% 33 89.19% 0 0.00% 37
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 0 0.00% 1 5.00% 9 45.00% 10 50.00% 0 0.00% 20
 คณะบริหารธุรกิจ 0 0.00% 0 0.00% 4 20.00% 16 80.00% 0 0.00% 20
 คณะศิลปศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 3 33.33% 6 66.67% 0 0.00% 9
  
0 254 814 1,838 0 2,906
  
0.00% 8.74% 28.01% 63.25% 0.00%

21 พฤศจิกายน 2562