2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 19 คน
1 รศ.ดร. ชุลี โจนส์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
2 ผศ. ทกมล กมลรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายภาพบำบัด
3 ผศ.ดร. พรรณี ปึงสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
4 รศ.ดร. วิชัย อึงพินิจพงศ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
5 รศ.ดร. สมชาย รัตนทองคำ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
6 ผศ.ดร. อชิระ หิรัญตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
7 ผศ.ดร. อนุชา นิลประพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
8 ผศ.ดร. อลงกต เอมะสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
9 ผศ. ยอดชาย บุญประกอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายภาพบำบัด
10 ผศ.ดร. ลักขณา มาทอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
11 รศ.ดร. วัณทนา ศิริธราธิวัตร รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
12 รศ. อรวรรณ บุราณรักษ์ รองศาสตราจารย์ กายภาพบำบัด
13 ผศ. สาวิตรี วันเพ็ญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายภาพบำบัด
14 รศ.ดร. สุกัลยา อมตฉายา รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
15 อ.ดร. อัครานี ทิมินกุล อาจารย์ กายภาพบำบัด
16 ผศ. อุไรวรรณ ชัชวาลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายภาพบำบัด
17 รศ.ดร. ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
18 รศ. น้อมจิตต์ นวลเนตร์ รองศาสตราจารย์ กายภาพบำบัด
19 รศ. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล รองศาสตราจารย์ กายภาพบำบัด
ปริญญาโท จำนวน 7 คน
1 ผศ. พิศมัย มะลิลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายภาพบำบัด
2 ผศ. รวยริน ชนาวิรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายภาพบำบัด
3 อ. วรวรรณ คำฤาชา อาจารย์ กายภาพบำบัด
4 อ. กล้วยไม้ พรหมดี อาจารย์ กายภาพบำบัด
5 ผศ. สุภาภรณ์ ผดุงกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายภาพบำบัด
6 ผศ. สุรัสวดี เบนเน็ตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายภาพบำบัด
7 อ. ทรงศักดิ์ เจียมรัตนศิลป์ อาจารย์ กายภาพบำบัด

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562