2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 14 คน
1 นาง มาลี บูรณรักษ์ - กายวิภาคศาสตร์
2 ผศ. ธนรัฐ จันทอุปฬี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
3 ผศ. นงนุช เอื้อบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
4 ผศ. ปัญญา ท้วมสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
5 รศ. วรรณี ชัยจรูญคณารักษ์ รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
6 รศ. โกวิท ไชยศิวามงคล รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
7 รศ. กิมาพร ขมะณะรงค์ รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
8 ผศ. วันชัย อิฐรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
9 รศ. วิภาวี หีบแก้ว รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
10 รศ. กมลทิพย์ บราวน์ รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
11 ผศ. ปาริฉัตร ประจะเนย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
12 อ. วิไลวรรณ หม้อทอง อาจารย์ กายวิภาคศาสตร์
13 รศ. มะลิวัลย์ นามกิ่ง รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
14 รศ. กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
ปริญญาโท จำนวน 16 คน
1 ผศ. นวพร เตชาทวีวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
2 รศ.ดร. จริยา อำคา เวลบาท รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
3 ผศ. ทรงพล อุปชิตกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
4 ผศ. ปัทมา อมาตยคง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
5 ผศ. ยรรยง ทุมแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
6 ผศ. อำนาจ ไชยชุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
7 ผศ. มาลินี เกิดกุญชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
8 รศ. วรวุฒิ วรพุทธพร รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
9 ผศ. สมศิริ รัตนสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
10 รศ. จงเจริญ เมตตา รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
11 รศ. พรทิพย์ บุญเรืองศรี รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
12 อ. สันติพง แสนรักษ์ อาจารย์ กายวิภาคศาสตร์
13 รศ. ชาญณรงค์ อรัญนารถ รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
14 ผศ. ธัณย์สิตา อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
15 ผศ. วนัสนันท์ แป้นนางรอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
16 รศ. พิพัฒน์พงษ์ แคนลา รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562