2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จักษุวิทยา
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 9 คน
1 ผศ. มาลี วิวัฒนทีปะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักษุวิทยา
2 ผศ. โอฬาร สุวรรณอภิชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักษุวิทยา
3 อ. ธนภัทร รัตนภากร อาจารย์ จักษุวิทยา
4 รศ. นิพนธ์ สายวัฒน์ รองศาสตราจารย์ จักษุวิทยา
5 อ. สุนันท์ ชัยฑวังกูล อาจารย์ จักษุวิทยา
6 อ. พรรณทิพา ว่องไว อาจารย์ จักษุวิทยา
7 ศ. ยศอนันต์ ยศไพบูลย์ ศาสตราจารย์ จักษุวิทยา
8 รศ. สมเกียรติ อัศวภูรีกรณ์ รองศาสตราจารย์ จักษุวิทยา
9 รศ. กิตติศักดิ์ กิจทวีสิน รองศาสตราจารย์ จักษุวิทยา

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562