2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จิตเวชศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 8 คน
1 รศ. นิรมล พัจนสุนทร รองศาสตราจารย์ จิตเวชศาสตร์
2 รศ. สุรพล วีระศิริ รองศาสตราจารย์ จิตเวชศาสตร์
3 ผศ. พูนศรี รังษีขจี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตเวชศาสตร์
4 ศ. สุชาติ พหลภาคย์ ศาสตราจารย์ จิตเวชศาสตร์
5 รศ. ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ รองศาสตราจารย์ จิตเวชศาสตร์
6 ผศ. นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตเวชศาสตร์
7 ศ. สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล ศาสตราจารย์ จิตเวชศาสตร์
8 ผศ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตเวชศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562