2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จิตเวชศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 8 คน
1 รศ.ดร. นิรมล พัจนสุนทร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จิตเวชศาสตร์
2 รศ.ดร. สุรพล วีระศิริ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จิตเวชศาสตร์
3 ศ.ดร. อรทัย พาชีรัตน์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จิตเวชศาสตร์
4 รศ.ดร. พูนศรี รังษีขจี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จิตเวชศาสตร์
5 ศ.ดร. สุชาติ พหลภาคย์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จิตเวชศาสตร์
6 รศ.ดร. ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จิตเวชศาสตร์
7 รศ.ดร. นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จิตเวชศาสตร์
8 ผศ.ดร. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จิตเวชศาสตร์
ปริญญาโท จำนวน 1 คน
1 ศ. สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล ศาสตราจารย์ จิตเวชศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562