2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ จุลชีววิทยาคลินิก
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 7 คน
1 ผศ. นิชา เจริญศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุลชีววิทยาคลินิก
2 ผศ.ดร. ฐิติมา ศรีลุนช่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยาคลินิก
3 รศ. อรุณวดี ชนะวงศ์ รองศาสตราจารย์ จุลชีววิทยาคลินิก
4 รศ. โชติชนะ วิไลลักขณา รองศาสตราจารย์ จุลชีววิทยาคลินิก
5 รศ.ดร. สุภาภรณ์ พัวเพิ่มพูลศิริ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยาคลินิก
6 รศ. จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล รองศาสตราจารย์ จุลชีววิทยาคลินิก
7 รศ. อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์ รองศาสตราจารย์ จุลชีววิทยาคลินิก
ปริญญาโท จำนวน 3 คน
1 ผศ. อรุณนี สังกา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุลชีววิทยาคลินิก
2 รศ. พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์ รองศาสตราจารย์ จุลชีววิทยาคลินิก
3 รศ. เกษแก้ว เพียรทวีชัย รองศาสตราจารย์ จุลชีววิทยาคลินิก

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562