2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 3 คน
1 ผศ.ดร. จิราพร เขียวอยู่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
2 รศ.ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
3 ศ.ดร. มาลินี เหล่าไพบูลย์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
ปริญญาโท จำนวน 7 คน
1 ผศ. นิคม ถนอมเสียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
2 รศ. ยุพา ถาวรพิทักษ์ รองศาสตราจารย์ ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
3 รศ. อรุณ จิรวัฒน์กุล รองศาสตราจารย์ ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
4 รศ. พงษ์เดช สารการ รองศาสตราจารย์ ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
5 รศ. เพียงใจ-สาตรักษ์ อึ้งสกุล รองศาสตราจารย์ ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
6 ผศ. จารุวรรณ โชคคณาพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
7 อ. เจตต์นภิศ ระยับกุล อาจารย์ ชีวสถิติและประชากรศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562