2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ชีวเคมี
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 14 คน
1 ผศ. ปีติ ธุวจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีวเคมี
2 ผศ.ดร. อุบล ชาอ่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
3 ผศ.ดร. ณัฐชา ภัทรผดุงกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
4 รศ.ดร. พัชรี บุญศิริ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
5 รศ. โสพิศ วงศ์คำ รองศาสตราจารย์ ชีวเคมี
6 ผศ.ดร. กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
7 อ. กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ อาจารย์ ชีวเคมี
8 รศ. ชัยศิริ วงศ์คำ รองศาสตราจารย์ ชีวเคมี
9 รศ. วิทูรย์ ประสงค์วัฒนา รองศาสตราจารย์ ชีวเคมี
10 รศ.ดร. พวงรัตน์ ยงวณิชย์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
11 ผศ. เตือนจิต คำพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีวเคมี
12 ผศ. ธีรวรรธน์ ขันทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีวเคมี
13 อ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม อาจารย์ ชีวเคมี
14 รศ. เสาวลักษณ์ จิรกุลสมโชค รองศาสตราจารย์ ชีวเคมี
ปริญญาโท จำนวน 4 คน
1 ผศ. นภา หลิมรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีวเคมี
2 ศ. พจน์ ศรีบุญลือ ศาสตราจารย์ ชีวเคมี
3 ผศ. เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีวเคมี
4 ผศ. ประดิษฐ สุคนธวารินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีวเคมี

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562