2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทัศนศิลป์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 2 คน
1 ผศ.ดร. นงนุช ภู่มาลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทัศนศิลป์
2 ผศ.ดร. บุรินทร์ เปล่งดีสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทัศนศิลป์
ปริญญาโท จำนวน 3 คน
1 ผศ. รณภพ เตชะวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนศิลป์
2 ผศ. อานนท์ สังวรดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนศิลป์
3 ผศ. เกียรติการุณ ทองพรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนศิลป์

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562