2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ นิติเวชศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 6 คน
1 ผศ.ดร. วัฒนา หาญพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ นิติเวชศาสตร์
2 รศ.ดร. อัมพร แจ่มสุวรรณ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ นิติเวชศาสตร์
3 ผศ.ดร. สมบัติ เตรียมแจ้งอรุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ นิติเวชศาสตร์
4 ผศ.ดร. มณีวรรณ แท่นรัตนวิจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ นิติเวชศาสตร์
5 ผศ.ดร. วิรุจน์ คุณกิตติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ นิติเวชศาสตร์
6 อ.ดร. เลียงชัย จตุรัส อาจารย์ นิติเวชศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562