2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ นิติเวชศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 5 คน
1 ผศ. วัฒนา หาญพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิติเวชศาสตร์
2 รศ. อัมพร แจ่มสุวรรณ รองศาสตราจารย์ นิติเวชศาสตร์
3 ผศ. สมบัติ เตรียมแจ้งอรุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิติเวชศาสตร์
4 ผศ. วิรุจน์ คุณกิตติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิติเวชศาสตร์
5 อ. เลียงชัย จตุรัส อาจารย์ นิติเวชศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562