2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ปรสิตวิทยา
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 11 คน
1 รศ. สมาน เทศนา รองศาสตราจารย์ ปรสิตวิทยา
2 รศ. ศศิธร แก้วเกษ รองศาสตราจารย์ ปรสิตวิทยา
3 ศ.ดร. สมชาย ปิ่นละออ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปรสิตวิทยา
4 ศ. วันชัย มาลีวงษ์ ศาสตราจารย์ ปรสิตวิทยา
5 ผศ. เทวราช หล้าหา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรสิตวิทยา
6 รศ. วีรยุทธ แดนสีแก้ว รองศาสตราจารย์ ปรสิตวิทยา
7 รศ. เตือนใจ ศรีสว่างวงศ์ รองศาสตราจารย์ ปรสิตวิทยา
8 ศ. ไพบูลย์ สิทธิถาวร ศาสตราจารย์ ปรสิตวิทยา
9 ผศ. วิภาภรณ์ เรืองจิระชูพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรสิตวิทยา
10 อ. วุฒิพงศ์ ลิมป์วิโรจน์ อาจารย์ ปรสิตวิทยา
11 อ. ธิดารัตน์ บุญมาศ อาจารย์ ปรสิตวิทยา
ปริญญาโท จำนวน 2 คน
1 รศ. วิชิต พิพิธกุล รองศาสตราจารย์ ปรสิตวิทยา
2 ผศ. จิราภรณ์ ประสงค์วัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรสิตวิทยา

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562