2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ปรสิตวิทยา
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 13 คน
1 รศ.ดร. สมาน เทศนา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปรสิตวิทยา
2 รศ.ดร. ศศิธร แก้วเกษ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปรสิตวิทยา
3 ศ.ดร. สมชาย ปิ่นละออ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปรสิตวิทยา
4 ศ.ดร. วันชัย มาลีวงษ์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปรสิตวิทยา
5 รศ.ดร. เทวราช หล้าหา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปรสิตวิทยา
6 นาง ผิวพรรณ มาลีวงษ์ - ปรสิตวิทยา
7 รศ.ดร. วีรยุทธ แดนสีแก้ว รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปรสิตวิทยา
8 รศ.ดร. เตือนใจ ศรีสว่างวงศ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปรสิตวิทยา
9 ศ.ดร. ไพบูลย์ สิทธิถาวร ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปรสิตวิทยา
10 ผศ.ดร. จิราภรณ์ ประสงค์วัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปรสิตวิทยา
11 ผศ.ดร. วิภาภรณ์ เรืองจิระชูพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปรสิตวิทยา
12 ผศ.ดร. วุฒิพงศ์ ลิมป์วิโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปรสิตวิทยา
13 ศ.ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปรสิตวิทยา
ปริญญาโท จำนวน 1 คน
1 รศ. วิชิต พิพิธกุล รองศาสตราจารย์ ปรสิตวิทยา

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562