2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ระบาดวิทยา
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 3 คน
1 ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ระบาดวิทยา
2 นาง สุพรรณี พรหมเทศ - ระบาดวิทยา
3 รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ระบาดวิทยา
ปริญญาโท จำนวน 3 คน
1 อ. กนกวรรณ สุวรรณรงค์ อาจารย์ ระบาดวิทยา
2 ผศ. เนาวรัตน์ มณีนิล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระบาดวิทยา
3 นาย วีระศักดิ์ ชายผา - ระบาดวิทยา

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562