2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ระบาดวิทยา
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 4 คน
1 ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ระบาดวิทยา
2 ผศ.ดร. ชนัญญา จิระพรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ระบาดวิทยา
3 ศ.ดร. สุพรรณี พรหมเทศ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ระบาดวิทยา
4 รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ระบาดวิทยา
ปริญญาโท จำนวน 2 คน
1 ผศ. เนาวรัตน์ มณีนิล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระบาดวิทยา
2 ผศ. วีระศักดิ์ ชายผา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระบาดวิทยา

ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562