2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ รังสีวิทยา
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 20 คน
1 ผศ. กฤษณา ร้อยศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
2 รศ. ชลิดา อภินิเวศ รองศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
3 อ. ชาตรี จงทวีเกียรติ อาจารย์ รังสีวิทยา
4 รศ. นิตยา ฉมาดล รองศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
5 ผศ.ดร. บรรจง เขื่อนแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
6 รศ. วรชัย ตั้งวรพงศ์ชัย รองศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
7 ศ. วัลลภ เหล่าไพบูลย์ ศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
8 ผศ. วิจิต เกิดผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
9 รศ. เอมอร ไม้เรียง รองศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
10 ผศ. ศรีชัย ครุสันธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
11 ผศ. เบญจพร นิตินาวาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
12 รศ. ปรารถนา เชาวน์ชื่น รองศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
13 รศ. มณเฑียร เปสี รองศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
14 รศ. จตุรัตน์ กันต์พิทยา รองศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
15 รศ. จิตเจริญ ไชยาคำ รองศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
16 รศ. จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์ รองศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
17 ผศ. เฉลิมชัย อภิญญานุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
18 อ. จันทร์ศรี ศุภอดิเรก อาจารย์ รังสีวิทยา
19 ผศ. จุรีรัตน์ ธรรมโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
20 รศ. จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร รองศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
ปริญญาโท จำนวน 5 คน
1 ผศ. จินตนา เรียมศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
2 ผศ. ประวัติ ผดุงเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
3 รศ.ดร. เพชรากร หาญพานิชย์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ รังสีวิทยา
4 ผศ. นวลนิตย์ รักเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสีวิทยา
5 ผศ. ทวีศักดิ์ เรียมศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสีวิทยา

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562