2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ สุขศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 2 คน
1 รศ.ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สุขศึกษา
2 รศ.ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สุขศึกษา
ปริญญาโท จำนวน 2 คน
1 รศ. สมชาย นาถะพินธุ รองศาสตราจารย์ สุขศึกษา
2 รศ. ปาริชา นิพพานนทน์ รองศาสตราจารย์ สุขศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562