2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ อายุรศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 35 คน
1 รศ. ทวี ศิริวงศ์ รองศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
2 ศ. วิภา รีชัยพิชิตกุล ศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
3 ผศ. กัญญา จิระรัตนโพธิ์ชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
4 รศ. กิตติ จันทร์เลิศฤทธิ์ รองศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
5 ผศ. ชลธิป พงศ์สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
6 รศ. ธงชัย ประฏิภาณวัตร รองศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
7 รศ. พิศาล ไม้เรียง รองศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
8 ผศ. ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
9 ผศ. วัชรา บุญสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
10 รศ. วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ รองศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
11 รศ. ศิรภพ สุวรรณโรจน์ รองศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
12 รศ. เจริญ ชุณหกาญจน์ รองศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
13 ผศ. กาญจนา จันทร์สูง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
14 ผศ. ชิงชิง ฟูเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
15 รศ. บุญส่ง พัจนสุนทร รองศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
16 ผศ. อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
17 ผศ. จิตติมา ศิริจีระชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
18 รศ. ทรงขวัญ ศิลารักษ์ รองศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
19 ผศ. ประณิธิ หงสประภาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
20 รศ. วิรัตน์ คลังบุญครอง รองศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
21 ผศ. วีระเดช พิศประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
22 ผศ. อภิชาติ แสงจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
23 อ. เบญจมาศ อินทรโภคา อาจารย์ อายุรศาสตร์
24 ผศ. ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
25 ศ. ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ ศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
26 รศ. วิสุทธิ์ สุขีไพศาลเจริญ รองศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
27 ศ. วีรจิตต์ โชติมงคล ศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
28 รศ. สมศักดิ์ เทียมเก่า รองศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
29 รศ. อนัฆพงษ์ พันธุ์มณี รองศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
30 รศ. ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล รองศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
31 ผศ. ไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
32 ผศ. ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
33 นาย สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ - อายุรศาสตร์
34 ศ.ดร. กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
35 ศ. เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ ศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
ปริญญาโท จำนวน 1 คน
1 อ. ณัฐติยา เตียวตระกูล อาจารย์ อายุรศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562