2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เภสัชวิทยา
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 18 คน
1 ผศ.ดร. ดนุ เกษรศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
2 ผศ.ดร. ปณต ตั้งสุจริต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
3 รศ.ดร. สุดา วรรณประสาท รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
4 อ.ดร. นนทญา นาคคำ อาจารย์ เภสัชวิทยา
5 รศ.ดร. มุกดา จิตตาเจริญธัม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
6 ศ.ดร. วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
7 ผศ.ดร. สนธยา สีมะเสถียรโสภณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
8 รศ.ดร. จินตนา สัตยาศัย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
9 ผศ.ดร. ธารินี อัครวิเชียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
10 รศ.ดร. พิศมัย เหล่าภัทรเกษม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
11 ผศ.ดร. ศิริพร เทียมเก่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
12 รศ.ดร. บุญเกิด คงยิ่งยศ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
13 ศ.ดร. วิจิตรา ทัศนียกุล ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
14 ผศ.ดร. ศิริมาศ กาญจนวาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
15 ผศ.ดร. คัชรินทร์ ภูนิคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
16 ผศ.ดร. นิตย์สุภา วัฒนชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
17 รศ.ดร. พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
18 รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
ปริญญาโท จำนวน 1 คน
1 รศ. ประภาวดี พัวไพโรจน์ รองศาสตราจารย์ เภสัชวิทยา

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562