2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เภสัชวิทยา
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 14 คน
1 ผศ. ดนุ เกษรศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชวิทยา
2 ผศ.ดร. ปณต ตั้งสุจริต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
3 ผศ. สุดา วรรณประสาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชวิทยา
4 รศ. มุกดา จิตตาเจริญธัม รองศาสตราจารย์ เภสัชวิทยา
5 ศ.ดร. วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
6 รศ. จินตนา สัตยาศัย รองศาสตราจารย์ เภสัชวิทยา
7 ผศ. ธารินี อัครวิเชียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชวิทยา
8 รศ. พิศมัย เหล่าภัทรเกษม รองศาสตราจารย์ เภสัชวิทยา
9 ผศ. ศิริพร เทียมเก่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชวิทยา
10 รศ. บุญเกิด คงยิ่งยศ รองศาสตราจารย์ เภสัชวิทยา
11 รศ. วิจิตรา ทัศนียกุล รองศาสตราจารย์ เภสัชวิทยา
12 อ. ศิริมาศ กาญจนวาศ อาจารย์ เภสัชวิทยา
13 รศ.ดร. พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
14 รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
ปริญญาโท จำนวน 3 คน
1 ผศ. สนธยา สีมะเสถียรโสภณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชวิทยา
2 รศ. ประภาวดี พัวไพโรจน์ รองศาสตราจารย์ เภสัชวิทยา
3 ผศ. คัชรินทร์ ภูนิคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชวิทยา

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562