2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ โภชนวิทยา
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 3 คน
1 ผศ.ดร. ภัทระ แสนไชยสุริยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โภชนวิทยา
2 ผศ.ดร. สุวลี โล่วิรกรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โภชนวิทยา
3 ผศ.ดร. ณิตชาธร ภาโนมัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โภชนวิทยา
ปริญญาโท จำนวน 3 คน
1 รศ. พิษณุ อุตตมะเวทิน รองศาสตราจารย์ โภชนวิทยา
2 รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ รองศาสตราจารย์ โภชนวิทยา
3 รศ. เกียรติรัตน์ คุณารัตนพฤกษ์ รองศาสตราจารย์ โภชนวิทยา

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562