2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 13 คน
1 ผศ. ทำนุ อาจสมรรถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
2 รศ. สุธี ไกรตระกูล รองศาสตราจารย์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
3 รศ. ธีรพร รัตนาเอนกชัย รองศาสตราจารย์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
4 ผศ. สุรพล ซื่อตรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
5 ผศ. วิสูตร รีชัยพิชิตกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
6 รศ. สมชาติ แสงสอาด รองศาสตราจารย์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
7 รศ. ขวัญชนก ยิ้มแต้ รองศาสตราจารย์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
8 รศ. พัชรีพร แซ่เซียว รองศาสตราจารย์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
9 รศ. เบญจมาศ พระธานี รองศาสตราจารย์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
10 อ. ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ อาจารย์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
11 รศ. สุภาภรณ์ ศรีร่มโพธิ์ทอง รองศาสตราจารย์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
12 ผศ. เสกสันต์ ชัยนันท์สมิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
13 รศ. สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ รองศาสตราจารย์ โสต ศอ นาสิกวิทยา

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562