2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ -
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 1 คน
1 รศ.ดร. นิรมล เมืองโสม รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ -
ปริญญาโท จำนวน 1 คน
1 ผศ. อนุสรณ์ สุนทรพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562