2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ -
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 1 คน
1 รศ.ดร. ศิริชัยย์ ชัยชนะวงศ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
ปริญญาโท จำนวน 1 คน
1 ผศ. ถวัลย์ สุขทะเล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2562