2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
  - 21 488% 185 4302% 171 3977% 53 1233% 0 000% 430
  ปริทันตวิทยา 0 000% 0 000% 0 000% 8 10000% 0 000% 8
  ทันตกรรมชุมชน 0 000% 0 000% 2 1818% 9 8182% 0 000% 11
  ทันตกรรมบูรณะ 0 000% 1 1111% 4 4444% 4 4444% 0 000% 9
  ทันตกรรมจัดฟัน 0 000% 0 000% 3 6000% 2 4000% 0 000% 5
  ชีววิทยาช่องปาก 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 0 000% 4
  สำนักงานวิชาการ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ทันตกรรมประดิษฐ์ 0 000% 1 1000% 3 3000% 6 6000% 0 000% 10
  ทันตกรรมสำหรับเด็ก 0 000% 0 000% 4 5714% 3 4286% 0 000% 7
  วินิจฉัยโรคช่องปาก 0 000% 0 000% 3 3000% 7 7000% 0 000% 10
  รายวิชาร่วมทางคลินิค 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร 0 000% 1 1250% 1 1250% 6 7500% 0 000% 8
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
รวมทั้งหมด  
21 188 191 102 0 502
คิดเป็นร้อยละ  
418% 3745% 3805% 2032% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562