2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
  - 0 0.00% 150 31.85% 187 39.70% 134 28.45% 0 0.00% 471
  ปริทันตวิทยา 0 0.00% 0 0.00% 2 22.22% 7 77.78% 0 0.00% 9
  ทันตกรรมชุมชน 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 10 90.91% 0 0.00% 11
  ทันตกรรมบูรณะ 0 0.00% 1 10.00% 2 20.00% 7 70.00% 0 0.00% 10
  ทันตกรรมจัดฟัน 0 0.00% 0 0.00% 3 60.00% 2 40.00% 0 0.00% 5
  ชีววิทยาช่องปาก 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 100.00% 0 0.00% 4
  สำนักงานวิชาการ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  ทันตกรรมประดิษฐ์ 0 0.00% 1 8.33% 4 33.33% 7 58.33% 0 0.00% 12
  ทันตกรรมสำหรับเด็ก 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 7
  วินิจฉัยโรคช่องปาก 0 0.00% 0 0.00% 3 30.00% 7 70.00% 0 0.00% 10
  รายวิชาร่วมทางคลินิค 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร 0 0.00% 0 0.00% 2 25.00% 6 75.00% 0 0.00% 8
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  
0 152 204 191 0 547
  
0.00% 27.79% 37.29% 34.92% 0.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2562