2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
  - 0 000% 0 000% 3 10000% 0 000% 0 000% 3
  สถาปัตยกรรม 0 000% 0 000% 17 7727% 5 2273% 0 000% 22
  วิชาผังเมือง 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 0 000% 1
  เทคนิคสถาปัตยกรรม 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  พื้นฐานสถาปัตยกรรม 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 0 000% 1
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
รวมทั้งหมด  
0 0 22 5 0 27
คิดเป็นร้อยละ  
000% 000% 8148% 1852% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2562