2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
  - 0 000% 0 000% 1 2500% 3 7500% 0 000% 4
  ประมง 0 000% 1 556% 6 3333% 11 6111% 0 000% 18
  พืชไร่ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  สัตวศาสตร์ 0 000% 9 2432% 4 1081% 24 6486% 0 000% 37
  ส่งเสริมการเกษตร 0 000% 1 714% 9 6429% 4 2857% 0 000% 14
  เศรษฐศาสตร์การเกษตร 0 000% 1 556% 11 6111% 6 3333% 0 000% 18
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา 0 000% 1 769% 3 2308% 9 6923% 0 000% 13
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม 1 435% 1 435% 5 2174% 16 6957% 0 000% 23
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน 0 000% 8 3478% 5 2174% 10 4348% 0 000% 23
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่ 0 000% 2 714% 6 2143% 20 7143% 0 000% 28
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา 0 000% 2 1429% 2 1429% 10 7143% 0 000% 14
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
รวมทั้งหมด  
1 26 52 113 0 192
คิดเป็นร้อยละ  
052% 1354% 2708% 5885% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2562