2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
  - 0 000% 1 5000% 1 5000% 0 000% 0 000% 2
  ทุกภาควิชา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  เคมีคลินิก 0 000% 0 000% 4 4000% 6 6000% 0 000% 10
  กายภาพบำบัด 0 000% 0 000% 5 1923% 21 8077% 0 000% 26
  เทคนิคการแพทย์ 0 000% 0 000% 2 2857% 5 7143% 0 000% 7
  จุลทรรศน์คลินิก 0 000% 0 000% 4 2667% 11 7333% 0 000% 15
  จุลชีววิทยาคลินิก 0 000% 0 000% 2 2000% 8 8000% 0 000% 10
  ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 0 000% 0 000% 5 4545% 6 5455% 0 000% 11
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
รวมทั้งหมด  
0 1 23 57 0 81
คิดเป็นร้อยละ  
000% 123% 2840% 7037% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2562