2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
  - 0 000% 0 000% 3 10000% 0 000% 0 000% 3
  จีน 0 000% 1 10000% 0 000% 0 000% 0 000% 1
  ไทย 0 000% 1 667% 8 5333% 6 4000% 0 000% 15
  สเปน 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 0 000% 1
  อังกฤษ 0 000% 1 1000% 5 5000% 4 4000% 0 000% 10
  เกาหลี 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ญี่ปุ่น 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  เยอรมัน 0 000% 1 10000% 0 000% 0 000% 0 000% 1
  ฝรั่งเศส 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  พัฒนาสังคม 0 000% 0 000% 2 2000% 8 8000% 0 000% 10
  มนุษยศาสตร์ 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 0 000% 1
  สังคมศาสตร์ 0 000% 0 000% 5 5000% 5 5000% 0 000% 10
  ปรัชญาและศาสนา 0 000% 0 000% 6 6667% 3 3333% 0 000% 9
  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ประวัติศาสตร์และโบราณคดี 0 000% 0 000% 1 5000% 1 5000% 0 000% 2
  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 0 000% 1 769% 4 3077% 8 6154% 0 000% 13
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 1 1111% 8 8889% 0 000% 0 000% 0 000% 9
  บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 0 000% 1 526% 12 6316% 6 3158% 0 000% 19
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
รวมทั้งหมด  
1 14 48 41 0 104
คิดเป็นร้อยละ  
096% 1346% 4615% 3942% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2562