2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
  การตลาด 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  เศรษฐศาสตร์ 0 000% 0 000% 4 8000% 1 2000% 0 000% 5
  บริหารธุรกิจ 0 000% 1 714% 9 6429% 4 2857% 0 000% 14
  การเงินและการบัญชี 0 000% 0 000% 9 9000% 1 1000% 0 000% 10
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
รวมทั้งหมด  
0 1 22 7 0 30
คิดเป็นร้อยละ  
000% 333% 7333% 2333% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2562