2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
  - 0 000% 0 000% 3 6000% 2 4000% 0 000% 5
  เคมี 1 208% 2 417% 12 2500% 33 6875% 0 000% 48
  สถิติ 0 000% 1 667% 10 6667% 4 2667% 0 000% 15
  ชีวเคมี 0 000% 0 000% 1 714% 12 8571% 1 714% 14
  ฟิสิกส์ 0 000% 1 270% 17 4595% 19 5135% 0 000% 37
  ชีววิทยา 0 000% 1 233% 10 2326% 32 7442% 0 000% 43
  คณิตศาสตร์ 0 000% 2 571% 12 3429% 21 6000% 0 000% 35
  จุลชีววิทยา 0 000% 0 000% 1 625% 15 9375% 0 000% 16
  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 0 000% 2 606% 16 4848% 15 4545% 0 000% 33
  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 0 000% 0 000% 4 4444% 5 5556% 0 000% 9
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
รวมทั้งหมด  
1 9 86 158 1 255
คิดเป็นร้อยละ  
039% 353% 3373% 6196% 039%

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562