2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
  เคมี 0 000% 1 625% 3 1875% 12 7500% 0 000% 16
  โยธา 0 000% 2 500% 18 4500% 20 5000% 0 000% 40
  เกษตร 0 000% 2 1000% 4 2000% 14 7000% 0 000% 20
  ไฟฟ้า 1 313% 2 625% 12 3750% 17 5313% 0 000% 32
  อุตสาหการ 1 476% 1 476% 4 1905% 15 7143% 0 000% 21
  เครื่องกล 0 000% 3 938% 8 2500% 21 6563% 0 000% 32
  คอมพิวเตอร์ 0 000% 1 400% 10 4000% 14 5600% 0 000% 25
  สิ่งแวดล้อม 0 000% 0 000% 7 4667% 8 5333% 0 000% 15
  ทุกภาควิชาร่วมกันสอน 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
รวมทั้งหมด  
2 12 66 121 0 201
คิดเป็นร้อยละ  
100% 597% 3284% 6020% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562