2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
  - 0 000% 2 2000% 8 8000% 0 000% 0 000% 10
  จิตรกรรม 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ทัศนศิลป์ 0 000% 0 000% 5 10000% 0 000% 0 000% 5
  ประติมากรรม 0 000% 1 3333% 2 6667% 0 000% 0 000% 3
  ออกแบบนิเทศศิลป์ 0 000% 1 10000% 0 000% 0 000% 0 000% 1
  ดนตรีไทยและดนตรีสากล 0 000% 1 2000% 3 6000% 1 2000% 0 000% 5
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
รวมทั้งหมด  
0 5 18 1 0 24
คิดเป็นร้อยละ  
000% 2083% 7500% 417% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562