2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
  - 0 0.00% 0 0.00% 8 66.67% 4 33.33% 0 0.00% 12
  จิตรกรรม 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  ทัศนศิลป์ 0 0.00% 0 0.00% 3 60.00% 2 40.00% 0 0.00% 5
  ประติมากรรม 0 0.00% 1 25.00% 2 50.00% 1 25.00% 0 0.00% 4
  ออกแบบนิเทศศิลป์ 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1
  ดนตรีไทยและดนตรีสากล 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00% 3 60.00% 0 0.00% 5
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  
0 3 14 10 0 27
  
0.00% 11.11% 51.85% 37.04% 0.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2562