2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
  - 0 000% 2 2222% 4 4444% 3 3333% 0 000% 9
  พลศึกษา 0 000% 0 000% 7 6364% 4 3636% 0 000% 11
  วิชาร่วม 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  วิชาร่วม (ปริญญาโท) 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  วิชาร่วม (ปริญญาเอก) 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  วิชาร่วม (ประกาศนียบัตร) 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  การประถมศึกษา 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 0 000% 1
  การมัธยมศึกษา 0 000% 0 000% 8 3810% 13 6190% 0 000% 21
  บริหารการศึกษา 0 000% 0 000% 0 000% 2 10000% 0 000% 2
  พื้นฐานการศึกษา 0 000% 0 000% 1 2000% 4 8000% 0 000% 5
  จิตวิทยาการศึกษา 0 000% 0 000% 4 5000% 4 5000% 0 000% 8
  เทคโนโลยีทางการศึกษา 0 000% 0 000% 2 5000% 2 5000% 0 000% 4
  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ประเมินผลและวิจัยการศึกษา 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ 0 000% 2 5000% 2 5000% 0 000% 0 000% 4
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 0 000% 0 000% 3 6000% 2 4000% 0 000% 5
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
รวมทั้งหมด  
0 4 32 35 0 71
คิดเป็นร้อยละ  
000% 563% 4507% 4930% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562