2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 408964-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) ว่าที่ ร.ต. ทวิช มโนภิรมย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Act.Sub-Lt. TWITCH MANOPIROM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาพลศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา พลศึกษา แผน ก แบบ ก(2) ภาคพิเศษ  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ไม่พบข้อมูล
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
ไม่พบข้อมูล