2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 477080019-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง พรพิมล เอื้ออนันต์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. PORNPIMON EUA-ANANT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา พัฒนศาสตร์ แบบ 1(2)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ฉบับที่ 46/2550 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2550) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) แนวการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPMENT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 
รายละเอียด คำสั่งคณะมนุษยฯที่ 414/2550 (แบบ 1(2)) 
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 28 พฤศจิกายน 2550
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 15 ตุลาคม 2553 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์ คำสั่งคณะมนุษยฯที่ 414/2550
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
นาย บัวพันธ์ พรหมพักพิง คำสั่งคณะมนุษยฯที่ 414/2550
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Relations betweens Positive Impacts of CSR, External Support, CSR Knowledge and the Degree of CSR Practices in Thai Small and Medium Enterprises 
ชื่อวารสาร International Business & Economics Research Journal  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Clute Institute 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 กรกฎาคม 2554 
ปีที่ 10  ฉบับที่ 11 
เดือน พฤศจิกายน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2554 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Corporate Social Responsibility in Small and Medium Enterprises in Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 มิถุนายน 2553 
ชื่อการประชุม The 16th Annual International Sustainable Development Research Conference 2010 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 พฤษภาคม 2553 ถึง 1 มิถุนายน 2553  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Kadoorie Institute, The University of Hong Kong 
สถานที่จัดประชุม The Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Hong Kong   จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Development of Corporate Social Responsibility for Small and Medium Enterprises in Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 มกราคม 2552 
ชื่อการประชุม The International Conference Public-Private Partnerships in Development 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 มกราคม 2552 ถึง 16 มกราคม 2552  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Economics and Administration, University of Malaya 
สถานที่จัดประชุม The PJ Hilton hotel, KL, Malaysia  จังหวัด/รัฐ Kuala Lumpur, Malaysia 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper