2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 497070011-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PONLAPAT YONGLITTHIPAGON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา พยาธิวิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา พยาธิชีววิทยา แบบ 2(1)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศ บว. ฉบับที่ 41/54 ลงวันที่ 22 เม.ย. 54) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การศึกษาโปรตีนของมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเทคนิคโปรตีนโอมิกส์ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Identification of cholangiocarcinoma-associated proteins using proteomics 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 กรกฎาคม 2552 847/52 12 มิ.ย.52
F แจ้งผลสอบ 6 พฤษภาคม 2554 excellent ผ่านแบบไม่มีแก้ไข
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 18 พฤษภาคม 2554
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
D อนุมัติเค้าโครง
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 คำสั่งที่ 391/2554 ลว 18 มี.ค. 54 (ชัยศิริ,วันเพ็ญ,บรรจบ,ชวลิต,เยาวลักษณ์)
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 18 พฤษภาคม 2554 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. บรรจบ ศรีภา คำสั่งที่ 1233/53 ลว.30ส.ค.53
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ ฉ่ำกระมล คำสั่งที่ 1233/53 ลว.30ส.ค.53
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Up-regulation of annexin A2 in cholangiocarcinoma caused by Opisthorchis viverrini and its implication as a prognostic marker 
ชื่อวารสาร International Journal for Parasitology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร elsvier 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 May 2010 
ปีที่ 2010  ฉบับที่ 40 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2010 
หน้า 1203-1212  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Prognostic significance of peroxiredoxin 1 and ezrin-radixin-moesin-binding phosphoprotein 50 in cholangiocarcinoma 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 มีนาคม 2554 
ชื่อการประชุม International congress of liver fluke 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 7 มีนาคม 2554 ถึง 8 มีนาคม 2554  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Liver fluke and cholangiocarcinoma research center 
สถานที่จัดประชุม Pullman Raja Orchid  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Differential protein expression of cholangiocarcinoma cell lines by proteomics 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 
ชื่อการประชุม The Asia-Africa International Network Symposium of JSPS Asia and Africa Science platform Program 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 1 มิถุนายน 2554 ถึง 1 มิถุนายน 2554  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Liver fluke and cholangiocarcinoma research center 
สถานที่จัดประชุม Charoen Thani Princess Hotel  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Differential protein expression of human cholangiocarcinoma cell lines by proteomics 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 ตุลาคม 2550 
ชื่อการประชุม National Congress of Pathology, Cancer Diagnosis:state of art 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 1 มิถุนายน 2554 ถึง 1 มิถุนายน 2554  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Chulabhorn Research Institute 
สถานที่จัดประชุม Chulabhorn Research Institute  จังหวัด/รัฐ Bangkok 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Differential protein expressions of cholangiocarcinoma cell lines by proteomics 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 ตุลาคม 2551 
ชื่อการประชุม Pre-congress symposium 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 ตุลาคม 2551 ถึง 8 ตุลาคม 2551  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Medicine, Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Lecture Hall 4, Faculty of Medicine, Khon Kaen University  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล Differential protein expression of Human cholangiocarcinoma cell lines by proteomics 
ชื่อรางวัล Outstanding Poster Presentation 
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล สกว.  วันที่รับมอบรางวัล 6 เมษายน 2551 
สถานที่จัด พัทยา  ประเทศ/รัฐ ไทย 

การเดินทางไปต่างประเทศ
ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม ทำวิจัย  ระยะเวลาที่เข้าร่วม  
วัน/เดือน/ปีที่ออกเดินทาง 20 August 2009  วัน/เดือน/ปีที่เดินทางกลับ 11 January 2010 
สถานที่ไป Queesland Institute Medical Research 
เมือง Brisbane  ประเทศ Australia 

การเดินทางไปต่างประเทศ
ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม ทำวิจัย  ระยะเวลาที่เข้าร่วม  
วัน/เดือน/ปีที่ออกเดินทาง 7 March 2010  วัน/เดือน/ปีที่เดินทางกลับ 23 October 2010 
สถานที่ไป James Cook University 
เมือง Cairns  ประเทศ Australia 

การเดินทางไปต่างประเทศ
ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม ประชุมวิชาการ  ระยะเวลาที่เข้าร่วม  
วัน/เดือน/ปีที่ออกเดินทาง 25 January 2011  วัน/เดือน/ปีที่เดินทางกลับ 31 January 2011 
สถานที่ไป Paradise Resort and Spa 
เมือง San Diego  ประเทศ United State