2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 505080043-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. โศภิตา โสเก่าข่า ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SOPHITA SOKAOKHA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา อังกฤษ  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ภาษาอังกฤษ แผน ข ภาคปกติ  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) การพัฒนาข้อกำหนดของข้อสอบวัดความรู้ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) DEVELOPING SPEAKING TEST SPECIFICATIONS FOR KHON KAEN ENGLISH PROFICIENCY TEST FOR POST GRADUATE STUDENTS OF KHON KAEN UNIVERSITY 
รายละเอียด แผน ข คำสั่งมนุษยศาสตร์ที่ 236/2551 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 13 ตุลาคม 2554 ขอสอบครั้งที่ 2
D อนุมัติเค้าโครง 13 ตุลาคม 2554
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ คำสั่งมนุษยศาสตร์ที่ 236/2551
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-