2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 515040037-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ศุภกานต์ หอมคำพัด ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SUPHAKAN HOMKHAMPAD
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา อุตสาหการ  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก(2) ภาคปกติ  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การบริหารจัดการโลจิสติกอาหารสัตว์สำหรับห่วงโซ่อุปทานสุกร 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) FEED LOGISTIC MANAGEMENT FOR SWINE SUPPLY CHAIN 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 สิงหาคม 2552 วันที่สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
D อนุมัติเค้าโครง 27 สิงหาคม 2552 วันที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 30 เมษายน 2553 วันที่สอบวิทยานิพนธ์
F แจ้งผลสอบ 7 พฤษภาคม 2553 วันที่แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์
F รับรองการแก้ไข 20 พฤษภาคม 2553 วันที่ส่งใบรับรองการแก้ไขวิทยานิพนธ์
F แจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษา (บว.20) 7 มิถุนายน 2553 วันที่แจ้งความประสงค์สำเร็จการศึกษา
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 24 มิถุนายน 2553 วันที่นำเสนอกรรมการคณะเห็นชอบสำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 70-11/2553
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 7 มิถุนายน 2553 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D มีแก้ไข
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล คำสั่งคณะวิศวะ ฯ ที่ 552/2552 ลว. 31 กรกฎาคม 2552
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Feed Logistics Management for a Vertically Integrated Swine Company 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 ธันวาคม 2552 
ชื่อการประชุม IEEM 2009 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 18 พฤษภาคม 2553 ถึง 18 พฤษภาคม 2553  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม IEEE 
สถานที่จัดประชุม Regal Kowloon Hotel, Hong Kong  จังหวัด/รัฐ Kowloon 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1419-1423  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวางแผนการสั่งอาหารสุกรโดยการขนส่งแบบเต็มคันรถเพื่อให้มีต้นทุนรวมต่ำที่สุด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 ตุลาคม 2551 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการข่ายงานวิสวกรรมอุตสาหการ ปี 2552 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 ตุลาคม 2552 ถึง 22 ตุลาคม 2552  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1642-1647  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract