2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 515740357-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง กตัญญุตา สิทธิบุ่น ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. KATANYUTA SITTHIBUN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผนข ภาคพิเศษ  คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผนข ภาคพิเศษ  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
โครงการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง(MBA)
ชื่อโครงการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง(MBA)(ไทย) การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ขอนแก่นบริเวอรี่ จำกัด 
ชื่อโครงการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง(MBA)(อังกฤษ) A MOTIVATION STUDY IN THE PERFORMANCE OF EMPLOYEE IN KHON KAEN BREWERY CO.,LTD. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วินิต ชินสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-