2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 517030019-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. รัตติกาล เสนน้อย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss RATTIKARN SENNOI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ แบบ 2(1) กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศฉบับที่ 86/2554 ลงวันที่ 27 กันยายน 2554) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) กระบวนการคัดเลือกสายพันธุ์ต้านทานต่อโรคโคนเน่าที่มีสาเหตุจากเชื้อ Sclerotium rolfsii Sacc. ในแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.) และ การควบคุมโดยชีววิธี 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) SCREENING PROCEDURE FOR RESISTANCE AND BIOLOGICAL CONTROL OF STEM ROT CAUSED BY SCLEROTIUM ROLFSII SACC. IN JERUSALEM ARTICHOKE (HELIANTHUS TUBEROSUS L.) 
รายละเอียด เปลี่ยนระดับการศึกษาจาก โท พืชไร่ เป็น เอก พืชไร่ปรับปรุง แบบ 2(1) ภาคปกติ ภาคต้น 51 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 17 มกราคม 2554
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 21 มกราคม 2554 สอบผ่าน S
D อนุมัติเค้าโครง 24 มิถุนายน 2556 อนุมัติเค้าโครงครั้งที่ 2
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 30 กรกฎาคม 2556
F แจ้งผลสอบ 1 สิงหาคม 2556
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 17 ตุลาคม 2556
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 30 กันยายน 2556 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. สนั่น จอกลอย คำสั่งที่ปรึกษา 294/2552 ลว 29/5/2552
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ คำสั่งที่ปรึกษา 294/2552 ลว 29/5/2552
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Levels of Sclerotium rolfsii inoculum influence identification of resistant genotypes in Jerusalem artichoke 
ชื่อวารสาร African Journal of Microbiology Research 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Academic Journals 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 September 2012 
ปีที่ ฉบับที่ 38 
เดือน October  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2013 
หน้า 6755-6760  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Genotypic variation of resistance to southern stem rot of Jerusalem artichoke caused by Sclerotium rolfsii 
ชื่อวารสาร Euphytica 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร springer 
ISBN/ISSN 1573-5060  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 October 2012 
ปีที่ 190  ฉบับที่
เดือน April  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2013 
หน้า 415-424  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3
ชื่อบทความ EVALUATION OF SEEDLING AND ADULT PLANT STAGES RESISTANCE TO Sclerotium rolfsii Sacc. IN JERUSALEM ARTICHOKE 
ชื่อวารสาร SABRAO Journal of Breeding and Genetics 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Society for the Advancement of Breeding Researches in Asia and Oceania (SABRAO) 
ISBN/ISSN 10297073  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 March 2013 
ปีที่ 45  ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2013 
หน้า 324-331  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4
ชื่อบทความ Pathogenicity Test of Sclerotium rolfsii, a Causal Agent of Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.) Stem Rot 
ชื่อวารสาร Asian journal of plant science 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Asian Network for Scientific Information 
ISBN/ISSN 1682-3974  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 June 2010 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน August  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2010 
หน้า 281-284  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ