2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 525040131-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อรรถพล สีดำ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ATTHAPOL SEEDAM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมพลังงาน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การออกแบบวัฎจักรการขับขี่ที่เหมาะสมสำหรับลดการปล่อยก๊าซไอเสียและอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถจักรยานยนต์ในจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) DESIGN OF AN OPTIMAL MOTORBIKE DRIVING CYCLE FOR EXHAUST GAS AND FUEL CONSUMPTION REDUCTION IN KHON KAEN CITY. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 เมษายน 2553 วันที่สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
D อนุมัติเค้าโครง 29 เมษายน 2553 วันที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 26 ตุลาคม 2554 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ธนา ราษฎร์ภักดี คำสั่งคณะวิศวะ ที่ 82/2553 ลว. 12 มกราคม 2553
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2553 ภาคต้น
รายการติดตาม
การโอนเงิน


 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาอุปกรณ์บันทึกข้อมูลการขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อประเมินการปลดปล่อยก๊าซไอเสีย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 ตุลาคม 2554 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2554 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 3 พฤศจิกายน 2554 ถึง 3 พฤศจิกายน 2554  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา   จังหวัด/รัฐ ชลบุรี ประเทศไทย 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 727-732  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Development of Speed-Time Data Logger for Analysis of Motorcyclist Driving Behavior 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 ตุลาคม 2553 
ชื่อการประชุม The First TSME International Conference on Mechanical Engineering 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 ตุลาคม 2553 ถึง 22 ตุลาคม 2553  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Thai Society of Mechanical Engineers 
สถานที่จัดประชุม Ubon Ratchathani University  จังหวัด/รัฐ Ubon Ratchathani 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 88  Proceeding Paper Editors/edition/publisher TSME 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract