2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 535050251-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง ปาริชาติ วรรณทิพย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. PARICHAT WANNATIP
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) การพัฒนาครูในการทำวิจัยชั้นเรียน ของโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) TEACHERS DEVELOPMENT ON CLASSROOM RESEARCH IN BUNG NIAM BUNG KRI NUN SCHOOL UNDER THE OFFICE OF KHON KAEN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 1 
รายละเอียด แผน ข โครงการพิเศษ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 19 ตุลาคม 2554
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 ตุลาคม 2554 ผ่าน S ครั้งที่ 1 ภาคต้น ปีการศึกษา 2554
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 พฤศจิกายน 2554
D อนุมัติเค้าโครง 14 ธันวาคม 2554
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 4 พฤษภาคม 2555 คำสั่ง ศศ.บศ. 259/2555 ลว. 20 เม.ย. 2555
D แจ้งผลสอบ 10 พฤษภาคม 2555 Good
F การศึกษาอิสระเสร็จสมบูรณ์ 5 มิถุนายน 2555 กก.คณะ 27 มิ.ย. 2555
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. อาคม อึ่งพวง คำสั่ง ศศ.บศ. 0963/2554 ลว. 7 พฤศจิกายน 2554
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-