2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 535050261-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง เทวา ตั้งวานิชกพงษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. THEWA TANGWANICHGAPONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ADMINISTRATOR AFFECTING INTERNAL QUALITY ASSURANCE OF SCHOOLS UNDER THE KHON KAEN PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION 
รายละเอียด แผน ก แบบ ก2 โครงการพิเศษ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 15 พฤษภาคม 2554
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 ตุลาคม 2554
D อนุมัติเค้าโครง 10 พฤศจิกายน 2554
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 เมษายน 2555 คำสั่ง ศศ.บศ. 199/2555 ลว. 11 เม.ย. 2555
F แจ้งผลสอบ 4 พฤษภาคม 2555 Good
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 6 มิถุนายน 2555 กก.คณะ 27 มิ.ย. 2555
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 6 มิถุนายน 2555 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ คำสั่ง ศศ.บศ. 0522/2554 ลว. 6 มิถุนายน 2554
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ (ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 มิถุนายน 2555 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม - มีนาคม 2556  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2555 
หน้า 12  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ