2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 545030084-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Ms. SOUDSADA SAIYASENG ชือนามสกุล(อังกฤษ) Ms. SOUDSADA SAIYASENG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ประมง  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การประมง แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของ Schizochytrium sp. ต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลานิล 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EFFECTS OF SCHIZOCHYTRIUM SP. GROWTH PERFORMANCE AND SURVIVAL RATE OF NILE TILAPIA (OREOCHROMIS NILOTICUS) 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 26 เมษายน 2555
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 27 มกราคม 2557 สอบครั้งที่ 2
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 7 กุมภาพันธ์ 2557 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 21 กรกฎาคม 2558 คำสั่งที่ 398/2558 ลว 13/07/2558
F แจ้งผลสอบ 22 กรกฎาคม 2558
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 23 กรกฎาคม 2558
F รับรองการแก้ไข 2 กันยายน 2558
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 12 ตุลาคม 2558 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุธี วงศ์มณีประทีป คำสั่งที่ 285/2554 ลว 3/6/2554
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. บัณฑิต ยวงสร้อย คำสั่ง กษ. ที่ 583/2554 ลว 5/9/2554
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ การเสริม Schizochytrium sp. ในอาหารต่อการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายในปลานิลรุ่น 
ชื่อวารสาร แก่นเกษตร ฉบับพิเศษ  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 มกราคม 2556 
ปีที่ 41  ฉบับที่
เดือน มกราคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า 129-134  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ ผลของการเสริม Schizochytrium sp. ในอาหารต่อลักษณะทางสัณฐานบางประการและการเจริญเติบโตของปลานิล 
ชื่อวารสาร แก่นเกษตร ฉบับพิเศษ  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 มกราคม 2557 
ปีที่ 42  ฉบับที่
เดือน มกราคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
หน้า 44-50  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ