2012 ©
disabled
** ข้อมูลที่แสดงอาจจะไม่เป็นข้อมูลล่าสุด
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 555030032-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศิริพร คงทวี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SIRIPORN KHONGTHAWIE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา แผน ก2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711)  
สถานภาพ 10 นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) อนุกรมวิธานและความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของด้วงหนวดยาววงศ์ย่อย Lamiinae ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) TAXONOMY AND PHYLOGENY OF THE FLAT-FACED LONGHORNS (CERAMBYCIDAE : LAMIINAE) IN THE NORTHEASTERN THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 31 กรกฎาคม 2556
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ดวงรัตน์ ธงภักดิ์ คำสั่งที่ 611/2555 ลว 30/10/2555
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-