2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 555030032-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศิริพร คงทวี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SIRIPORN KHONGTHAWIE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา กีฏวิทยา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) อนุกรมวิธานและความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของด้วงหนวดยาววงศ์ย่อย Lamiinae ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) TAXONOMY AND PHYLOGENY OF THE FLAT-FACED LONGHORNS (CERAMBYCIDAE : LAMIINAE) IN THE NORTHEASTERN THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 31 กรกฎาคม 2556
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 พฤษภาคม 2558 คำสั่งสอบ วพ. 230/2558 ลว 21 พ.ค. 58
D แจ้งผลสอบ 29 พฤษภาคม 2558
D รับรองการแก้ไข 9 กรกฎาคม 2558
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 4 สิงหาคม 2558 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ดวงรัตน์ ธงภักดิ์ คำสั่งที่ 611/2555 ลว 30/10/2555
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ PHYLOGENY OF SUBFAMILY LAMIINAE DERIVED FROM NORTHEASTERN THAILAND BASED ON EXTERNAL MORPHOLOGY 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 ธันวาคม 2557 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 ธันวาคม 2557 ถึง 4 ธันวาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Science Society of Thailand under the Patronage of His Majesty the King 
สถานที่จัดประชุม Hotel Pullman Khon Kaen Raja Orchid  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 40  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 799-807  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Prof. Dr. Tirayut Vilaivan and Assoc. Prof. Dr. Pranut Potiyaraj 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper