2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 555040062-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พงศกร วิเชียร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PONGSAKORN WICHIAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมพลังงาน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลกระทบของแผ่นกั้นหันที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกังหันพลังงานน้ำวนอิสระ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The Effects of Turbine Baffle Plates on the Efficiency of Water Free Vortex Turbines 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 มกราคม 2556 วันที่สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
D อนุมัติเค้าโครง 29 มกราคม 2556 วันที่อนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 5 มกราคม 2560 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร คำสั่งคณะวิศวะฯ ที่ 1158/2555 ลว. 1 พฤศจิกายน 2555
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Effects of Turbine Baffle Plates on the Efficiency of Water Free Vortex Turbines  
ชื่อวารสาร Energy Procedia 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
ISBN/ISSN 1876-6102  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 July 2016 
ปีที่ 2016  ฉบับที่ 100 
เดือน september  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า 198-202  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลกระทบของแผ่นกั้นกังหันที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกังหันพลังงานน้ำวนอิสระ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤศจิกายน 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติระดับชาติ ครั้งที่3 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 พฤศจิกายน 2559 ถึง 26 พฤศจิกายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
สถานที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 52-60  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper