2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 557220001-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KITTITANUT YANPISIT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 80/2559 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559) 
สถานภาพ   รอการตีพิมพ์      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) สุนทรียภาพและความสัมพันธ์ของชุมชนต่อฮูปแต้มเมืองธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Aesthetics and the Relationship of the Community in That Phantom's Murals NokonPhanom Povince 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 16 ตุลาคม 2556 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 9 มกราคม 2558
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 9 กุมภาพันธ์ 2561 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 31 กรกฎาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ คำสั่งคณะฯที่ 114/2557 ลว.25/8/57
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข คำสั่งคณะฯ ที่ 3/2558 ณ วันที่ 15 มค. 2558