2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 557220004-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง โสภา หนูแดง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. SOPA NUDANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 57/2557 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2557) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) อัตลักษณ์และพัฒนาการเครื่องเงินเมียนมาร์ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Identity and Development of Myanmar Silverware 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 16 ตุลาคม 2556 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 15 สิงหาคม 2559
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 9 กุมภาพันธ์ 2561 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 24 กรกฎาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ คำสั่งคณะฯที่ 116/2557 ลว.25/8/57
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Styles and Patterns of Silver Works of Ywa Htaung Village in Sagaing Division, the Republic of the Union of Myanmar  
ชื่อวารสาร Medwell Journals  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Medwell Publications 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 May 2016 
ปีที่ 2016  ฉบับที่ 23 
เดือน 11  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า 5710-5718  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ